ADK.org.tr

..::  Duyurular  ::..
 ONLINE ADB VE KMT DENEME SINAVLARI Simge Durumuna Getir 

 

  

 ADB ve KMT belge harçları ile ilgili duyuru Simge Durumuna Getir 

ADB ve KMT belge harçları ile ilgili duyuru 
                 (2015) Yılı için)

Amatör Denizci Belgesi :: 24.80 TL
Kısa Mesafe Telsiz Belgesi :
15.80 TL

Sınavları başaran adaylara duyurulur.

  

 ADB ve KMT Sınavında Başarılı Adayların Dikkatine Simge Durumuna Getir 
AMATÖR DENİZCİLİK FEDERASYONU TARAFINDAN YAPILAN AMATÖR DENİZCİ BELGESİ VE KISA MESAFE TELSİZ OPERATÖRLÜĞÜ YETERLİK BELGESİ SINAVLARINI BAŞARANLARIN BELGELERİNİ ALMAK İÇİN YAPACAKLARI İŞLER
 
Amatör Denizci Belgesi (ADB) ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Belgesi (KMT) için birer adet telli, yarım dosya temin ediniz ve her ikisinin içine sırasıyla aşağıdaki evrakı yerleştiriniz.
Açıklama 1: Aynı tarihte iki sınava birden girmiş adaylar, ADB ve KMT için iki ayrı dosya hazırlayacaklardır. ADB dosyasında yer alan belgelerin örnekleri KMT dosyası için kullanılabilir. Bu durumda dosyayı kabul edecek Amatör Denizcilik Federasyonu üyesi kulübün yetkili görevlisi, belgelerin asıllarını görerek örnekleri onaylayabilir.
Açıklama 2: Gemici Yeterlik Belgesi sahibi olup, yalnızca Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü sınavına girmiş adayların da İlkokul ya da İlköğretim diplomasının noter onaylı örneğini ibraz etmeleri şarttır. Tek başına Gemici Yeterlik Belgesi, İlkokul ya da İlköğretim diploması yerine geçmez.
2.   Sınav Başvuru Formu, resimli, bilgisayardan basılmış, ıslak imzalı olacaktır (kullanıcı kodunuz ve şifrenizle çevrimiçi başvuru sistemine girerek başvuru formunuzun yazıcı çıktısını alabilirsiniz),
3.   Nüfus Cüzdanı örneği; Muhtar ya da noterden onaylı olacak, üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunacaktır.
Açıklama 3: T.C. Kimlik numarası olmayan Nüfus Cüzdanı ile birlikte Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden indirilmiş “T.C. Kimlik No. Sorgulama” yazısının verilmesi gerekir.
4.   Öğrenim Belgesi;
a.   Noter onaylı en az İlkokul ya da İlköğretim Okulu diploması ya da
b.   Çalışmakta olduğunuz resmî ya da özel kurum tarafından düzenlenmiş en az ilkokul ya da ilköğretim okulu mezunu olduğunuzu kanıtlayan bir belge (belgeyi bir özel kuruluşun düzenlemesi halinde kuruluşun imza sirküleri eklenecektir) ya da
c.   Bağlı olduğunuz bir meslek kuruluşundan alınmış, (örneğin Mimarlar Odası, Mühendisler Odası, Baro) Meslek Kimlik Belgesi ya da Kurum Kimlik Belgesi'nin (üyelik belgesi) noter onaylı sureti de olabilir.
5.   Sağlık Raporu;
Yalnızca kulak ve göz muayenesi yapılarak verilecektir. Raporda “Amatör Denizci Olur” ibaresi bulunacaktır. Rapora esas teşkil edecek kulak ve göz muayenesi, B sınıfı sürücü adaylarının sağlık kontrolü ölçütlerine uygun olacaktır. Üzerinde "B Sınıfı Sürücü olur" ibaresi bulunan raporlar da kabul edilir.
Raporlar;
a.   Kadrolarında Kulak Burun Boğaz ve Göz uzmanı doktorlar çalışan resmi ya da özel sağlık kuruluşlarından ya da
b.   Serbest çalışan Kulak Burun Boğaz ve Göz uzmanı doktorlardan ya da
c.   Sürücü adayları için sağlık raporu düzenleyen kuruluşlardan alınabilir.
Açıklama 4: Daha önceden Amatör Denizci Belgesi sahibi olup bu kez Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Yeterlik Belgesi sınavına girenlerden sağlık raporu aranmaz, yerine noter onaylı Amatör Denizci Belgesi örneği yeterlidir.
Açıklama 5: Sağlık kuruluşlarından alınacak raporlarda uzman doktorun imzası yanında kuruluşun da yetkili imzasının bulunması şarttır. Kulak sağlık raporu bir kuruluştan, göz sağlık raporu bir başka kuruluştan alınabilir.
Açıklama 6: Serbest çalışan Kulak Burun Boğaz ve Göz uzmanı doktorlardan alınacak raporlarda, doktorun imzasının Hükümet Tabipliği'nce onaylanmış olması şarttır.
6.   Adlî Sicil Kaydı Belgesi (sabıka kaydı) ya da devlet memuru olduğunuza ilişkin belge. Sabıka kaydı belgesi altı aydan eski tarihli olamaz. Sabıkası olanlar Mahkeme Kararının bir örneğini dosyaya ekleyeceklerdir.
7.   Muvafakatname; Onsekiz yaşını bitirmemiş adayın velisi/vasisi tarafından düzenlenecektir (bakınız EK–2). İmzası noterden onaylanmış muvafakatname sınava girerken ibraz edilecek ve aday sınavda başarılı olmuşsa evrak dosyasına eklenecektir.
8.   Vesikalık fotoğraf; Amatör Denizci Belgesi için 3 (üç) adet, Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Yeterlik Belgesi için ayrıca 4 (dört) adet, renkli, her birinin arkasına ad, soyad, doğum yeri ve tarihi ile T.C. kimlik numarası yazılmış olacaktır.
9.   Harç Makbuzu; Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Yeterlik Belgesi için ödenmesi gereken harçlar Vergi Dairesine yatırılmış olacaktır (2006 yılında ADB için 10,90 YTL, KMT için 7,10 YTL'dir). Harç, Vergi Dairesine 9068 kod numarası ile yatırılacaktır. 
Açıklama 7: Harcın yatırılmasında zorlukla karşılaşanlar 9068 numaralı kodu Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi kodlarılistesindenkontrol edebilirler ya da Vergi Dairesindeki görevliye ettirebilirler. Listeye, www.gib.gov.tr internet adresinden Mevzuat®Yararlı Bilgiler®Vergi Türü Kodları sayfalarını seçerek ulaşabilirsiniz.
Açıklama 8: Harçlar her yılbaşından itibaren Bütçe Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte değişebilirler.
 
Yukarıda sayılan evrakla noksansız ve usulüne uygun hazırlanmış dosyanızı gecikmeden;
a)   Başvurunuzda “İşlem Yeri” olarak belirlediğiniz Amatör Denizcilik Federasyonu üyesi kulübe,
b) Başvurunuzda “İşlem Yeri” olarak bir kulüp belirlemediyseniz, sınava girdiğiniz yerdeki Amatör Denizcilik Federasyonu üyesi kulüplerden herhangi birisine, (Amatör Denizcilik Federasyonu üyesi kulüplerin adreslerine internet sitemizden ulaşabilirsiniz; www.adf.org.tr)
c)   ÇEVRİMİÇİ sınava girdiyseniz, sınava girdiğiniz yere,
“İNCELENDİ-TESLİM ALINDI” belgesi karşılığında teslim ediniz.
Noksan düzenlenmiş dosyalar hiçbir şekilde teslim alınmayacaktır. Bu nedenle, dosyanızı teslim etmeden önce bir kez daha kontrol ediniz, doğru belgelerle tam ve noksansız olduğunu saptayınız.
Dosyanız en kısa zamanda T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nın ilgili Bölge Müdürlüğü’ne gönderilecek, hazırlanacak Amatör Denizci Belgesini ve/ya da Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Yeterlik Belgesini nasıl teslim alacağınız ayrıca duyurulacaktır.
 
Saygılarımızla, Yönetim Kurulu .


EK–1
 
 
SINAV SONRASI TESLİM EDİLECEK DOSYALARDA BULUNACAK
DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 
 
 
 
Anadolu Denizcilik Kulübü Derneğine
 
 
 
Tarih :
Yer :
 

Amatör Denizcilik Federasyonu tarafından .. /.. / …. tarihinde düzenlenen Amatör Denizci Belgesi (ve/ya da Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Yeterlik Belgesi) sınavını başardım. Belgemin düzenlenmesi için gereken evrak ekteki dosya içindedir.
Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim.
Adı Soyadı                            :
T.C. Kimlik Numarası :
İmza
 
 
 
Açık adres ve telefon numarası (okunaklı ve noksansız yazılacak)
Ekler:
1. Sınav Başvuru Formu
2. Nüfus Cüzdanı Örneği
3. Öğrenim Belgesi
4. Sağlık Raporu
5. Adlî Sicil Kaydı Belgesi
6. Veli/Vasi Muvafakatnamesi
7. Vesikalık fotoğraf (ADB için 3 adet, KMT için 4 adet)
8. Harç Makbuzu
 
 

EK–2
 
MUVAFAKATNAME
 
 
Velayetim/Vesayetim altında bulunan ondört yaşını tamamlamış (onbeş yaşından gün almış) olan …………….… …....………….’ın Amatör Denizci Belgesi Sınavına girmesine ve başarılı olması durumunda kendisine Amatör Denizci Belgesi verilmesine muvafakat ediyorum.
 
Tarih                  :
 
Velisi/Vasisi      :
Ad-Soyad                   
 
İmza

  

 Duyurular  

DERNEĞİMİZİN OLAĞAN GENEL KURULU 12 ŞUBAT 2023 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK
26 Ocak 2023 Perşembe

 

Anadolu Denizcilik Kulübü Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 12 Şubat 2023 Pazar günü saat 11.00 de Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Konutkent 2 Sitesi A/2 Blok karşısındaki Voleybol ve Basketbol açık hava sahasında  aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Yeterli çoğunluk olmadığı takdirde toplantı 19 Şubat 2023 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

Üyelerimize duyurulur.

ADK YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1.- Açılış. Divan Heyeti seçimi. Divan Heyetine tutanakları imza yetkisinin verilmesi.

2.- Yönetim Raporlarının okunması ve tartışılması.

3.- Denetim Raporunun okunması ve tartışılması.

4.- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibraya sunulması.

5.- Yeni Yönetim ve Denetim Kurul üyelerinin seçilmesi

6.- Dilek ve temenniler.

 

 
2021 - 2022 YILLARINDA PANDEMİ NEDENİYLE BİR FAALİYETTE BULUNAMADIK
25 Ocak 2023 Çarşamba

 Tüm dünyayı saran Pandemi ve 1 milyon Amatör Denizci Hedefi nedeniyle son iki yılda bir eğitim faaliyetinde bulunamadık. 2023 yılında eğitim faaliyetinde bulunmasak bile ilk ve sonbaharda eğitim gezisi düzenlemek arzusundayız.

 
VELİ ŞAHİN KAPTANIMIZI SONSUZLUĞA UĞURLADIK
11 Ekim 2022 Salı

 

Kulübümüz üyesi ve Uygulamacı kaptanımız Veli Kaptanımızı dün kaybettik. 

Acı haberi kulübümüz üyesi ve kaptanımız Deniz Hanım'dan bu sabah öğrendik.  Veli Kaptanımızı güleryüzlülüğü, tevazusu, güleryüzlülüğü ve hoşgörüşlülüğü ile hep anacağız.

Veli Kaptanımıza Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz. 

 

 
KMT. BELGELERİNİN YENİLENMESİ HK.
29 Kasım 2021 Pazartesi

 

Değerli Kaptanlarımız,

Kaptanlarımızdan Hande Öksüz’ün facebook grubunda paylaştığı KMT belgesinin yenilenmesine ilişkin gönderdiği mesajı aynen kopyalayıp duyuruyoruz. (ADB için yenilenmeye gerek yoktur)

Hande Kaptan’a ve Sizlere sağlıklı günler dileriz.

ADK Yönetim Kurulu adına Mehmet GEDİKÖZER
 

   “Herkese merhaba, KMT yenileme konusu konuşulmuştu taa geçen sene😄

   Ben bugün yenileme talebi girdim sistemde süresi dolmuş olarak görülüyor zaten.
 
   adbs.uab.gov.tr adresinden girince e-devlet şifresi ile girilip, sol menüden belge yenileme seçiliyor, ordan yeni talep oluştur deyip kaydet diyorsunuz bu kadar.
 
   Ancak yenilenen kart basılı olarak sadece liman başkanlıklarından alınıyor galiba o kısmını tam anlayamadım mesaj gelecekmiş yenileme sonrası. PDF formatında isterseniz o hemen aynı siteden alınabiliyor diye anlıyorum.
 
   İlgilenenlerin bilgisine 🤗⛵️"
 
 
GULETLE YAZA MERHABA GEZİSİ
2 Nisan 2021 Cuma

 

Sevgili Üye ve Kaptanlarımız,

Sizlerden gelen istekler doğrultusunda, yaza girerken, 23 - 30 Mayıs 2021 Bodrum-Gökova rotasında Mavi Tur Gezisi düzenlenlenecektir.

2019 yılının 18 - 25 Mayıs'ında düzenlediğimiz gezideki gibi, bu geziden de yine çok memnun kalacağınızı umuyoruz.

TEKNE ÖZELLİKLERİ :

 • 32 MT. BOY, 8 mt EN
 • 2 adet master kabin, 8 adet normal kabin (1 çift kişilik, 2 ranza yatak)
 • Marin klima,
 • Odalarda TV, tuvalet ve duş,
 • Salonda TV, Play station,
 • İnterenet,
 • Müzik sistemi,
 • 3 adet büyük yemek masası,
 • Geniş Güneşlenme alanı,
 • Flaybridge,
 • Kano
 • Tam pansiyon, akşam 5 çayı ve kek ikramı,

Tek devre ve sınırlı sayıda kamara olduğundan geziye katılmak için en geç 15 Nisan 2021 tarihine kadar gezi ve eğitim koordinatörümüz Efe Can Bakırel'e (0533/331 76 14) veya mail adresimize başvurmanız gerekmektedir.

Selam ve sevgilerimizle,

ADK Yönetim Kurulu

 

 
DERNEĞİMİZ ERTELENEN OLAĞAN GENEL KURULU 21 MART 2021 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK.
5 Mart 2021 Cuma

 

Artan Pandemi nedeniyle Şubat ayı içerisinde yapılması gereken olağan genel kurulumuzun ertelenmesini bir önceki duyurumuzda belirtmiştik. Bu kez İçişleri Bakanlığı'nın duyurusu ve Dernekler Masası'nın talimatları doğrultusunda her kişi başına 8 m2.lik bir alan bulunması koşuluyla genel kurulumuzun yapılabileceğine izin verilmiştir.

Bu nedenle de derneğimiz yönetim kurulu toplanarak 202 (04.03.2021) sayılı kararı ile bir çok üyemizin de istekleri doğrultusunda genel kurulumuzun kapalı değil de açık alanda yapılmasına ilişkin talepleri de dikkate alınarak; Genel Kurulumuzun 21 Mart 2021 Pazar günü saat 11.00 de çoğunluk sağlanmaması halinde; 28 Mart 2021 Pazar günü aynı saatte Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Konutkent 2 Sitesi içindeki basketbol + voleybol açık hava sahasında yapılacaktır.

GÜNDEM :

 1. Açılış, Saygı duruşu, Divan Heyeti seçimi ve tutanaklara imza yetkisinin verilmesi,
 2. Yönetim ve Denetim raporlarının okunması, görüşülmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
 4. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 5. Dilek ve temenniler

 

 
GENEL KURULUMUZ ERTELENDİ
7 Şubat 2021 Pazar

 

Değerli Üye ve Kaptanlarımız,

            Bildiğiniz üzere Şubat/2021 ayı içerisinde yapmamız gereken olağan genel kurulumuzu, artan PANDEMİ nedeniyle, İçişleri Bakanlığı, 27 Kasım 2020 de 81 İl valiliğine gönderdiği genelge ile 01.03.2021 tarihine kadar ertelemiş ve üçer aylık dönemlerde de en fazla 3 kez erteleme durumunu belirtmiştir.
 
           Bu nedenlede Kulübümüz, 05.02.2021 tarih ve 201 sayılı kararı ile, genel kurulunu, ikinci bir duyurumuza kadar ertelemek zorunda kalmıştır.
 
           Selam ve sevgilerimizle, 
 
ADK Yönetim Kurulu a.
Mehmet GEDİKÖZER
 
 
KULÜBÜMÜZ KURULLARINDA GÖREV ALMA
19 Mart 2020 Perşembe

 

Sevgili Kaptanlarımız,

25 yıla yakın  mazisi olan ve 3000 kişiye yaklaşan bir amatör kaptan yetiştiren Kulübümüzün bu süre içerisinde yaptığı eğitimin yanında düzenlemiş olduğu eğitim gezileri yanı sıra bir çok etkinlikte bulunması hususu gerekli kurulların oluşturulmaması sonucu da yerine getirilememiştir.

Bundan böyle bu hususları etkinleştirmek ve kulüp üyeleri arasında birlik, beraberlik ve koordineyi sağlamak amacıyla, Kulübümüz Yönetim Kurulu'nun  197(29.11.2019) sayılı kararında; kulüp üyelerimizden isteyenlerin eğitim, spor, gezi, tanıtım ve kurumsal ilişkiler konusunda görüş belirtmek ve bu konularda da oluşturulacak kurullarda görev almak isteyenlerin kulübümüze mail atmaları önemli rica olunur.

Selam ve sevgilerimizle,
ADK Yönetim Kurulu

 

 
EKİM AYINDAKİ GULET GEZİMİZE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİ
12 Temmuz 2019 Cuma

 

 

Sevgili Üye ve Kaptanlarımız,

Guletle yaza merhaba etkinliği için yaptığımız duyuru üzerine sizlerden gelen bilgi istem yazılarında genellikle sorulan hususlar aşağıda ayrıntıları ile belirtilmiştir.

 1. Tekne tur devreleri
  1.Devre : 9 Ekim Salı sabahtan 13 Ekim Cuma akşama  kadar
  2.Devre : 13 Ekim Cumartesi  sabahtan 16 Ekim Salı akşamına kadar
  3.Devre : 17 Ekim Çarşamba sabahtan 20 Ekim Cumartesi  akşama  kadar
  4.Devre : 21 Ekim Pazar sabahtan 24 Ekim Çarşamba akşamına kadar
  5.Devre : 25 Ekim Perşembe sabahtan 28 Ekim Pazar  akşamına kadar
  6.Devre : 29 Ekim Pazartesi sabahtan 1 Kasım Perşembe akşamına kadar.
   
 2. Üye ve kaptanlarımız İki devre talep edebilir.
   
 3. 2 kişilik kamaralarda kişi başı fiyat 1.000.- ; 4 kişilik kamaralarda kişi başı 950.- liradır.
   
 4. Fiyatlar, tam pansiyon (Serpme özel çok çeşitli kahvaltı, öğlen 3 çeşit sebze ve zeytinyağlı yemek ve akşamları da balık, et ve mangal ağırlıklı yemek, 5 çayı , börekli kurabiyeli .(Üye olmayanlar % 25 fazla ücretle) Teknelere eşiniz ve çocuğunuz ile de gelebilirsiniz. (Onlar Üye sayılır)
   
 5. Tekne rotası Fethiye – Göcek koyları.
   
 6. Ulaşım kendi araçlarınızla veya tutacağımız otobüs ile toplu olarak yapılacaktır.
   
 7. Talepler, devre belirtilerek yapılacak ve düzenleme sonucu talep sahipleri 5 Ağustos’a kadar bedelleri kulübümüz hesabına yatırılacaktır.

 

 
EKİM AYINDA BU KEZ GÖCEK KOYLARINDA GULET GEZİSİ DÜZENLENECEK
10 Temmuz 2019 Çarşamba

 

Gerek daha önceki gulet gezimize katılıp da tadı damağında kalanlar, gerek ramazan ayı nedeniyle önceki gezimize katılamayanlardan gelen yoğun istek üzerine, bu kez FETHİYE - GÖCEK KOYLARI'nda Ekim ayı içinde 6 devre halinde 5'er günlük gulet gezisi düzenlenmiştir. Üyelerimize 1.250.- lira olan bu gezimize kamaralar dolmadan müracaat etmenizde yarar vardır.

Gezimize katılmak isteyenlerin 0532 296 10 86 numaraya telefon veya anadoludenizcilik@gmail.com adresine mail atarak ayrıntılı bilgi alabilirler.

 
GULET GEZİMİZ HARİKAYDI.
27 Mayıs 2019 Pazartesi

 

 

En az 2.5 ay öncesinde yaptığımız duyuru ile, 18-25 Mayıs arasındaki Bodrum-Gökova körfezi Gulet gezimize katılanlar unutulmaz güzellikler yaşadılar. Memduh Kaptanın önce harita üzerinde verdiği rota ve diğer bilgilerin ışığı altında Gökova körfezinin tüm güzelliklerini gördükleri gibi günde en az 3 kez denize girip yüzdüler, sahil köylerini gezdiler ve Uğur Usta'nın yaptığı lezzetli yemeklerle doydular. Kaptan ve mürettebat ile kaynaştılar. Atalay ve Onur'un da misafirlere olan sevgi ve saygı dolu yaklaşımları övmeye değer. Öyleki geziye katılanlar ekim ayında bu kez Fethiye-Göcek koylarının da guletle yapacağımız gezi için şimdiden yönetimimizi arayıp kaydoldular.

 

Ekim ayındaki Fethiye-Göcek koy ve adaları için düzenleyeceğimiz 5 günlük 6 devrelik Gulet gezimize katılmak isteyenlerin, şimdiden derneğimize müracaat etmelerinde yarar vardır.

 

 
GULET İLE YAZA MERHABA GEZİSİ
28 Şubat 2019 Perşembe

 

 

Sevgili Üye ve Kaptanlarımız,

Yaza girerken, 11, 18 ve 25 Mayıs haftalarının, ilk ve son 3.5 günlük 6 devresinde Bodrum-Gökova rotasında Mavi tur gezisi düzenlenmiştir. 5 yıldızı aratmayan tekneler, tam pansiyon şeklinde olup üyelerimize özel fiyat uygulanacaktır. Devresi 500.- liradan başlayan fiyatlarla sınırlı sayıda kamara ve devre olduğundan bir an önce kaydınızı yaptırmakta fayda vardır. Ayrıntılı bilgi için anadoludenizcilik@gmail.com adresine yazıp bilgi alabilirsiniz.

 

 
YENİ YILA MERHABA DEDİK
8 Şubat 2019 Cuma

 

Anadolu Denizcilik Kulübü'nün farklı dönemlerinde eğitim gören kaptanlarımız arasındaki tanışma, birlik ve beraberliği pekiştirecek olan bu etkinliğe katılım az olsa da bundan sonraki etkinliklere katılımın daha fazla olacağını ummaktayız. Yemekte Yönetim Kurulu Üyemiz E.Tümamiral Abdullah Akgül'ün sohbeti geceye damgasını vururken; Mehmet Gediközer'de Kulübümüz hakkında bilgi verdi.

 

 

 
 
© 1991-2021 ADK.org.tr   |  Tasarım & Barındırma: FNT Hosting