ADK.org.tr

..::  Duyurular  ::..
 ONLINE ADB VE KMT DENEME SINAVLARI Simge Durumuna Getir 

 

  

 ADB ve KMT belge harçları ile ilgili duyuru Simge Durumuna Getir 

ADB ve KMT belge harçları ile ilgili duyuru 
                 (2015) Yılı için)

Amatör Denizci Belgesi :: 24.80 TL
Kısa Mesafe Telsiz Belgesi :
15.80 TL

Sınavları başaran adaylara duyurulur.

  

 ADB ve KMT Sınavında Başarılı Adayların Dikkatine Simge Durumuna Getir 
AMATÖR DENİZCİLİK FEDERASYONU TARAFINDAN YAPILAN AMATÖR DENİZCİ BELGESİ VE KISA MESAFE TELSİZ OPERATÖRLÜĞÜ YETERLİK BELGESİ SINAVLARINI BAŞARANLARIN BELGELERİNİ ALMAK İÇİN YAPACAKLARI İŞLER
 
Amatör Denizci Belgesi (ADB) ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Belgesi (KMT) için birer adet telli, yarım dosya temin ediniz ve her ikisinin içine sırasıyla aşağıdaki evrakı yerleştiriniz.
Açıklama 1: Aynı tarihte iki sınava birden girmiş adaylar, ADB ve KMT için iki ayrı dosya hazırlayacaklardır. ADB dosyasında yer alan belgelerin örnekleri KMT dosyası için kullanılabilir. Bu durumda dosyayı kabul edecek Amatör Denizcilik Federasyonu üyesi kulübün yetkili görevlisi, belgelerin asıllarını görerek örnekleri onaylayabilir.
Açıklama 2: Gemici Yeterlik Belgesi sahibi olup, yalnızca Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü sınavına girmiş adayların da İlkokul ya da İlköğretim diplomasının noter onaylı örneğini ibraz etmeleri şarttır. Tek başına Gemici Yeterlik Belgesi, İlkokul ya da İlköğretim diploması yerine geçmez.
2.   Sınav Başvuru Formu, resimli, bilgisayardan basılmış, ıslak imzalı olacaktır (kullanıcı kodunuz ve şifrenizle çevrimiçi başvuru sistemine girerek başvuru formunuzun yazıcı çıktısını alabilirsiniz),
3.   Nüfus Cüzdanı örneği; Muhtar ya da noterden onaylı olacak, üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunacaktır.
Açıklama 3: T.C. Kimlik numarası olmayan Nüfus Cüzdanı ile birlikte Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden indirilmiş “T.C. Kimlik No. Sorgulama” yazısının verilmesi gerekir.
4.   Öğrenim Belgesi;
a.   Noter onaylı en az İlkokul ya da İlköğretim Okulu diploması ya da
b.   Çalışmakta olduğunuz resmî ya da özel kurum tarafından düzenlenmiş en az ilkokul ya da ilköğretim okulu mezunu olduğunuzu kanıtlayan bir belge (belgeyi bir özel kuruluşun düzenlemesi halinde kuruluşun imza sirküleri eklenecektir) ya da
c.   Bağlı olduğunuz bir meslek kuruluşundan alınmış, (örneğin Mimarlar Odası, Mühendisler Odası, Baro) Meslek Kimlik Belgesi ya da Kurum Kimlik Belgesi'nin (üyelik belgesi) noter onaylı sureti de olabilir.
5.   Sağlık Raporu;
Yalnızca kulak ve göz muayenesi yapılarak verilecektir. Raporda “Amatör Denizci Olur” ibaresi bulunacaktır. Rapora esas teşkil edecek kulak ve göz muayenesi, B sınıfı sürücü adaylarının sağlık kontrolü ölçütlerine uygun olacaktır. Üzerinde "B Sınıfı Sürücü olur" ibaresi bulunan raporlar da kabul edilir.
Raporlar;
a.   Kadrolarında Kulak Burun Boğaz ve Göz uzmanı doktorlar çalışan resmi ya da özel sağlık kuruluşlarından ya da
b.   Serbest çalışan Kulak Burun Boğaz ve Göz uzmanı doktorlardan ya da
c.   Sürücü adayları için sağlık raporu düzenleyen kuruluşlardan alınabilir.
Açıklama 4: Daha önceden Amatör Denizci Belgesi sahibi olup bu kez Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Yeterlik Belgesi sınavına girenlerden sağlık raporu aranmaz, yerine noter onaylı Amatör Denizci Belgesi örneği yeterlidir.
Açıklama 5: Sağlık kuruluşlarından alınacak raporlarda uzman doktorun imzası yanında kuruluşun da yetkili imzasının bulunması şarttır. Kulak sağlık raporu bir kuruluştan, göz sağlık raporu bir başka kuruluştan alınabilir.
Açıklama 6: Serbest çalışan Kulak Burun Boğaz ve Göz uzmanı doktorlardan alınacak raporlarda, doktorun imzasının Hükümet Tabipliği'nce onaylanmış olması şarttır.
6.   Adlî Sicil Kaydı Belgesi (sabıka kaydı) ya da devlet memuru olduğunuza ilişkin belge. Sabıka kaydı belgesi altı aydan eski tarihli olamaz. Sabıkası olanlar Mahkeme Kararının bir örneğini dosyaya ekleyeceklerdir.
7.   Muvafakatname; Onsekiz yaşını bitirmemiş adayın velisi/vasisi tarafından düzenlenecektir (bakınız EK–2). İmzası noterden onaylanmış muvafakatname sınava girerken ibraz edilecek ve aday sınavda başarılı olmuşsa evrak dosyasına eklenecektir.
8.   Vesikalık fotoğraf; Amatör Denizci Belgesi için 3 (üç) adet, Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Yeterlik Belgesi için ayrıca 4 (dört) adet, renkli, her birinin arkasına ad, soyad, doğum yeri ve tarihi ile T.C. kimlik numarası yazılmış olacaktır.
9.   Harç Makbuzu; Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Yeterlik Belgesi için ödenmesi gereken harçlar Vergi Dairesine yatırılmış olacaktır (2006 yılında ADB için 10,90 YTL, KMT için 7,10 YTL'dir). Harç, Vergi Dairesine 9068 kod numarası ile yatırılacaktır. 
Açıklama 7: Harcın yatırılmasında zorlukla karşılaşanlar 9068 numaralı kodu Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi kodlarılistesindenkontrol edebilirler ya da Vergi Dairesindeki görevliye ettirebilirler. Listeye, www.gib.gov.tr internet adresinden Mevzuat®Yararlı Bilgiler®Vergi Türü Kodları sayfalarını seçerek ulaşabilirsiniz.
Açıklama 8: Harçlar her yılbaşından itibaren Bütçe Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte değişebilirler.
 
Yukarıda sayılan evrakla noksansız ve usulüne uygun hazırlanmış dosyanızı gecikmeden;
a)   Başvurunuzda “İşlem Yeri” olarak belirlediğiniz Amatör Denizcilik Federasyonu üyesi kulübe,
b) Başvurunuzda “İşlem Yeri” olarak bir kulüp belirlemediyseniz, sınava girdiğiniz yerdeki Amatör Denizcilik Federasyonu üyesi kulüplerden herhangi birisine, (Amatör Denizcilik Federasyonu üyesi kulüplerin adreslerine internet sitemizden ulaşabilirsiniz; www.adf.org.tr)
c)   ÇEVRİMİÇİ sınava girdiyseniz, sınava girdiğiniz yere,
“İNCELENDİ-TESLİM ALINDI” belgesi karşılığında teslim ediniz.
Noksan düzenlenmiş dosyalar hiçbir şekilde teslim alınmayacaktır. Bu nedenle, dosyanızı teslim etmeden önce bir kez daha kontrol ediniz, doğru belgelerle tam ve noksansız olduğunu saptayınız.
Dosyanız en kısa zamanda T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nın ilgili Bölge Müdürlüğü’ne gönderilecek, hazırlanacak Amatör Denizci Belgesini ve/ya da Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Yeterlik Belgesini nasıl teslim alacağınız ayrıca duyurulacaktır.
 
Saygılarımızla, Yönetim Kurulu .


EK–1
 
 
SINAV SONRASI TESLİM EDİLECEK DOSYALARDA BULUNACAK
DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 
 
 
 
Anadolu Denizcilik Kulübü Derneğine
 
 
 
Tarih :
Yer :
 

Amatör Denizcilik Federasyonu tarafından .. /.. / …. tarihinde düzenlenen Amatör Denizci Belgesi (ve/ya da Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Yeterlik Belgesi) sınavını başardım. Belgemin düzenlenmesi için gereken evrak ekteki dosya içindedir.
Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim.
Adı Soyadı                            :
T.C. Kimlik Numarası :
İmza
 
 
 
Açık adres ve telefon numarası (okunaklı ve noksansız yazılacak)
Ekler:
1. Sınav Başvuru Formu
2. Nüfus Cüzdanı Örneği
3. Öğrenim Belgesi
4. Sağlık Raporu
5. Adlî Sicil Kaydı Belgesi
6. Veli/Vasi Muvafakatnamesi
7. Vesikalık fotoğraf (ADB için 3 adet, KMT için 4 adet)
8. Harç Makbuzu
 
 

EK–2
 
MUVAFAKATNAME
 
 
Velayetim/Vesayetim altında bulunan ondört yaşını tamamlamış (onbeş yaşından gün almış) olan …………….… …....………….’ın Amatör Denizci Belgesi Sınavına girmesine ve başarılı olması durumunda kendisine Amatör Denizci Belgesi verilmesine muvafakat ediyorum.
 
Tarih                  :
 
Velisi/Vasisi      :
Ad-Soyad                   
 
İmza

  

 Duyurular  

DERNEĞİMİZİN OLAĞAN GENEL KURULU 12 ŞUBAT 2023 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK
26 Ocak 2023 Perşembe

 

Anadolu Denizcilik Kulübü Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 12 Şubat 2023 Pazar günü saat 11.00 de Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Konutkent 2 Sitesi A/2 Blok karşısındaki Voleybol ve Basketbol açık hava sahasında  aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Yeterli çoğunluk olmadığı takdirde toplantı 19 Şubat 2023 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

Üyelerimize duyurulur.

ADK YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1.- Açılış. Divan Heyeti seçimi. Divan Heyetine tutanakları imza yetkisinin verilmesi.

2.- Yönetim Raporlarının okunması ve tartışılması.

3.- Denetim Raporunun okunması ve tartışılması.

4.- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibraya sunulması.

5.- Yeni Yönetim ve Denetim Kurul üyelerinin seçilmesi

6.- Dilek ve temenniler.

 

 
2021 - 2022 YILLARINDA PANDEMİ NEDENİYLE BİR FAALİYETTE BULUNAMADIK
25 Ocak 2023 Çarşamba

 Tüm dünyayı saran Pandemi ve 1 milyon Amatör Denizci Hedefi nedeniyle son iki yılda bir eğitim faaliyetinde bulunamadık. 2023 yılında eğitim faaliyetinde bulunmasak bile ilk ve sonbaharda eğitim gezisi düzenlemek arzusundayız.

 
VELİ ŞAHİN KAPTANIMIZI SONSUZLUĞA UĞURLADIK
11 Ekim 2022 Salı

 

Kulübümüz üyesi ve Uygulamacı kaptanımız Veli Kaptanımızı dün kaybettik. 

Acı haberi kulübümüz üyesi ve kaptanımız Deniz Hanım'dan bu sabah öğrendik.  Veli Kaptanımızı güleryüzlülüğü, tevazusu, güleryüzlülüğü ve hoşgörüşlülüğü ile hep anacağız.

Veli Kaptanımıza Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz. 

 

 
KMT. BELGELERİNİN YENİLENMESİ HK.
29 Kasım 2021 Pazartesi

 

Değerli Kaptanlarımız,

Kaptanlarımızdan Hande Öksüz’ün facebook grubunda paylaştığı KMT belgesinin yenilenmesine ilişkin gönderdiği mesajı aynen kopyalayıp duyuruyoruz. (ADB için yenilenmeye gerek yoktur)

Hande Kaptan’a ve Sizlere sağlıklı günler dileriz.

ADK Yönetim Kurulu adına Mehmet GEDİKÖZER
 

   “Herkese merhaba, KMT yenileme konusu konuşulmuştu taa geçen sene😄

   Ben bugün yenileme talebi girdim sistemde süresi dolmuş olarak görülüyor zaten.
 
   adbs.uab.gov.tr adresinden girince e-devlet şifresi ile girilip, sol menüden belge yenileme seçiliyor, ordan yeni talep oluştur deyip kaydet diyorsunuz bu kadar.
 
   Ancak yenilenen kart basılı olarak sadece liman başkanlıklarından alınıyor galiba o kısmını tam anlayamadım mesaj gelecekmiş yenileme sonrası. PDF formatında isterseniz o hemen aynı siteden alınabiliyor diye anlıyorum.
 
   İlgilenenlerin bilgisine 🤗⛵️"
 
 
GULETLE YAZA MERHABA GEZİSİ
2 Nisan 2021 Cuma

 

Sevgili Üye ve Kaptanlarımız,

Sizlerden gelen istekler doğrultusunda, yaza girerken, 23 - 30 Mayıs 2021 Bodrum-Gökova rotasında Mavi Tur Gezisi düzenlenlenecektir.

2019 yılının 18 - 25 Mayıs'ında düzenlediğimiz gezideki gibi, bu geziden de yine çok memnun kalacağınızı umuyoruz.

TEKNE ÖZELLİKLERİ :

 • 32 MT. BOY, 8 mt EN
 • 2 adet master kabin, 8 adet normal kabin (1 çift kişilik, 2 ranza yatak)
 • Marin klima,
 • Odalarda TV, tuvalet ve duş,
 • Salonda TV, Play station,
 • İnterenet,
 • Müzik sistemi,
 • 3 adet büyük yemek masası,
 • Geniş Güneşlenme alanı,
 • Flaybridge,
 • Kano
 • Tam pansiyon, akşam 5 çayı ve kek ikramı,

Tek devre ve sınırlı sayıda kamara olduğundan geziye katılmak için en geç 15 Nisan 2021 tarihine kadar gezi ve eğitim koordinatörümüz Efe Can Bakırel'e (0533/331 76 14) veya mail adresimize başvurmanız gerekmektedir.

Selam ve sevgilerimizle,

ADK Yönetim Kurulu

 

 
DERNEĞİMİZ ERTELENEN OLAĞAN GENEL KURULU 21 MART 2021 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK.
5 Mart 2021 Cuma

 

Artan Pandemi nedeniyle Şubat ayı içerisinde yapılması gereken olağan genel kurulumuzun ertelenmesini bir önceki duyurumuzda belirtmiştik. Bu kez İçişleri Bakanlığı'nın duyurusu ve Dernekler Masası'nın talimatları doğrultusunda her kişi başına 8 m2.lik bir alan bulunması koşuluyla genel kurulumuzun yapılabileceğine izin verilmiştir.

Bu nedenle de derneğimiz yönetim kurulu toplanarak 202 (04.03.2021) sayılı kararı ile bir çok üyemizin de istekleri doğrultusunda genel kurulumuzun kapalı değil de açık alanda yapılmasına ilişkin talepleri de dikkate alınarak; Genel Kurulumuzun 21 Mart 2021 Pazar günü saat 11.00 de çoğunluk sağlanmaması halinde; 28 Mart 2021 Pazar günü aynı saatte Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Konutkent 2 Sitesi içindeki basketbol + voleybol açık hava sahasında yapılacaktır.

GÜNDEM :

 1. Açılış, Saygı duruşu, Divan Heyeti seçimi ve tutanaklara imza yetkisinin verilmesi,
 2. Yönetim ve Denetim raporlarının okunması, görüşülmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
 4. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 5. Dilek ve temenniler

 

 
GENEL KURULUMUZ ERTELENDİ
7 Şubat 2021 Pazar

 

Değerli Üye ve Kaptanlarımız,

            Bildiğiniz üzere Şubat/2021 ayı içerisinde yapmamız gereken olağan genel kurulumuzu, artan PANDEMİ nedeniyle, İçişleri Bakanlığı, 27 Kasım 2020 de 81 İl valiliğine gönderdiği genelge ile 01.03.2021 tarihine kadar ertelemiş ve üçer aylık dönemlerde de en fazla 3 kez erteleme durumunu belirtmiştir.
 
           Bu nedenlede Kulübümüz, 05.02.2021 tarih ve 201 sayılı kararı ile, genel kurulunu, ikinci bir duyurumuza kadar ertelemek zorunda kalmıştır.
 
           Selam ve sevgilerimizle, 
 
ADK Yönetim Kurulu a.
Mehmet GEDİKÖZER
 
 
KULÜBÜMÜZ KURULLARINDA GÖREV ALMA
19 Mart 2020 Perşembe

 

Sevgili Kaptanlarımız,

25 yıla yakın  mazisi olan ve 3000 kişiye yaklaşan bir amatör kaptan yetiştiren Kulübümüzün bu süre içerisinde yaptığı eğitimin yanında düzenlemiş olduğu eğitim gezileri yanı sıra bir çok etkinlikte bulunması hususu gerekli kurulların oluşturulmaması sonucu da yerine getirilememiştir.

Bundan böyle bu hususları etkinleştirmek ve kulüp üyeleri arasında birlik, beraberlik ve koordineyi sağlamak amacıyla, Kulübümüz Yönetim Kurulu'nun  197(29.11.2019) sayılı kararında; kulüp üyelerimizden isteyenlerin eğitim, spor, gezi, tanıtım ve kurumsal ilişkiler konusunda görüş belirtmek ve bu konularda da oluşturulacak kurullarda görev almak isteyenlerin kulübümüze mail atmaları önemli rica olunur.

Selam ve sevgilerimizle,
ADK Yönetim Kurulu

 

 
EKİM AYINDAKİ GULET GEZİMİZE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİ
12 Temmuz 2019 Cuma

 

 

Sevgili Üye ve Kaptanlarımız,

Guletle yaza merhaba etkinliği için yaptığımız duyuru üzerine sizlerden gelen bilgi istem yazılarında genellikle sorulan hususlar aşağıda ayrıntıları ile belirtilmiştir.

 1. Tekne tur devreleri
  1.Devre : 9 Ekim Salı sabahtan 13 Ekim Cuma akşama  kadar
  2.Devre : 13 Ekim Cumartesi  sabahtan 16 Ekim Salı akşamına kadar
  3.Devre : 17 Ekim Çarşamba sabahtan 20 Ekim Cumartesi  akşama  kadar
  4.Devre : 21 Ekim Pazar sabahtan 24 Ekim Çarşamba akşamına kadar
  5.Devre : 25 Ekim Perşembe sabahtan 28 Ekim Pazar  akşamına kadar
  6.Devre : 29 Ekim Pazartesi sabahtan 1 Kasım Perşembe akşamına kadar.
   
 2. Üye ve kaptanlarımız İki devre talep edebilir.
   
 3. 2 kişilik kamaralarda kişi başı fiyat 1.000.- ; 4 kişilik kamaralarda kişi başı 950.- liradır.
   
 4. Fiyatlar, tam pansiyon (Serpme özel çok çeşitli kahvaltı, öğlen 3 çeşit sebze ve zeytinyağlı yemek ve akşamları da balık, et ve mangal ağırlıklı yemek, 5 çayı , börekli kurabiyeli .(Üye olmayanlar % 25 fazla ücretle) Teknelere eşiniz ve çocuğunuz ile de gelebilirsiniz. (Onlar Üye sayılır)
   
 5. Tekne rotası Fethiye – Göcek koyları.
   
 6. Ulaşım kendi araçlarınızla veya tutacağımız otobüs ile toplu olarak yapılacaktır.
   
 7. Talepler, devre belirtilerek yapılacak ve düzenleme sonucu talep sahipleri 5 Ağustos’a kadar bedelleri kulübümüz hesabına yatırılacaktır.

 

 
EKİM AYINDA BU KEZ GÖCEK KOYLARINDA GULET GEZİSİ DÜZENLENECEK
10 Temmuz 2019 Çarşamba

 

Gerek daha önceki gulet gezimize katılıp da tadı damağında kalanlar, gerek ramazan ayı nedeniyle önceki gezimize katılamayanlardan gelen yoğun istek üzerine, bu kez FETHİYE - GÖCEK KOYLARI'nda Ekim ayı içinde 6 devre halinde 5'er günlük gulet gezisi düzenlenmiştir. Üyelerimize 1.250.- lira olan bu gezimize kamaralar dolmadan müracaat etmenizde yarar vardır.

Gezimize katılmak isteyenlerin 0532 296 10 86 numaraya telefon veya anadoludenizcilik@gmail.com adresine mail atarak ayrıntılı bilgi alabilirler.

 
GULET GEZİMİZ HARİKAYDI.
27 Mayıs 2019 Pazartesi

 

 

En az 2.5 ay öncesinde yaptığımız duyuru ile, 18-25 Mayıs arasındaki Bodrum-Gökova körfezi Gulet gezimize katılanlar unutulmaz güzellikler yaşadılar. Memduh Kaptanın önce harita üzerinde verdiği rota ve diğer bilgilerin ışığı altında Gökova körfezinin tüm güzelliklerini gördükleri gibi günde en az 3 kez denize girip yüzdüler, sahil köylerini gezdiler ve Uğur Usta'nın yaptığı lezzetli yemeklerle doydular. Kaptan ve mürettebat ile kaynaştılar. Atalay ve Onur'un da misafirlere olan sevgi ve saygı dolu yaklaşımları övmeye değer. Öyleki geziye katılanlar ekim ayında bu kez Fethiye-Göcek koylarının da guletle yapacağımız gezi için şimdiden yönetimimizi arayıp kaydoldular.

 

Ekim ayındaki Fethiye-Göcek koy ve adaları için düzenleyeceğimiz 5 günlük 6 devrelik Gulet gezimize katılmak isteyenlerin, şimdiden derneğimize müracaat etmelerinde yarar vardır.

 

 
GULET İLE YAZA MERHABA GEZİSİ
28 Şubat 2019 Perşembe

 

 

Sevgili Üye ve Kaptanlarımız,

Yaza girerken, 11, 18 ve 25 Mayıs haftalarının, ilk ve son 3.5 günlük 6 devresinde Bodrum-Gökova rotasında Mavi tur gezisi düzenlenmiştir. 5 yıldızı aratmayan tekneler, tam pansiyon şeklinde olup üyelerimize özel fiyat uygulanacaktır. Devresi 500.- liradan başlayan fiyatlarla sınırlı sayıda kamara ve devre olduğundan bir an önce kaydınızı yaptırmakta fayda vardır. Ayrıntılı bilgi için anadoludenizcilik@gmail.com adresine yazıp bilgi alabilirsiniz.

 

 
YENİ YILA MERHABA DEDİK
8 Şubat 2019 Cuma

 

Anadolu Denizcilik Kulübü'nün farklı dönemlerinde eğitim gören kaptanlarımız arasındaki tanışma, birlik ve beraberliği pekiştirecek olan bu etkinliğe katılım az olsa da bundan sonraki etkinliklere katılımın daha fazla olacağını ummaktayız. Yemekte Yönetim Kurulu Üyemiz E.Tümamiral Abdullah Akgül'ün sohbeti geceye damgasını vururken; Mehmet Gediközer'de Kulübümüz hakkında bilgi verdi.

 

 
ANADOLU DENİZCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
24 Ocak 2019 Perşembe

 

Anadolu Denizcilik Kulübünün olağan genel kurul toplantısı 10 Şubat 2019 Pazar günü saat 11.00 de Gazi Mustafa Bulvarı No: 55/1 Maltepe adresinde; çoğunluk sağlanamaması halinde 17 Şubat 2019 Pazar günü aynı yer ve saatte, aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM :

 1. Açılış, Divan Heyeti seçimi, divan heyetine genel kurul tutanaklarının imza yetkisi verilmesi ve saygı duruşu,
 2. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının okunması ve görüşülmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
 4. Yeni Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi,
 5. Dilek ve temenniler.

ADK Yönetim Kurulu

 

 
YENİ YILA MERHABA YEMEĞİ
21 Aralık 2018 Cuma

 

Üyelerimiz arasında birlik, beraberlik. tanışma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla ocak ayının  ortalarına doğru , YENİ YILA MERHABA adıyla bir tanışma yemeği düzenlemek istiyoruz. Değişik dönemlerde eğitim görüp kaptan olan değerli üyelerimizin katılacakları bu yemekte; tanışmanın ötesinde; kulüp ve üyeler arasında da bir görüş alış verişi olacağından   katılmalarında büyük fayda vardır.

Sizlerden gelecek yanıtla, bu etkinliğin yeri ve  zamanı belirleneceğinden yazımıza 31.12.2018 gününe kadar kulübümüzün e-posta adresi olan anadoludenizcilik@gmail.com'a cevap vermenizi rica ederiz. 

Sevgilerimizle,

ADK YÖNETİM KURULU

 
Yeni Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Seminerleri 3 Kasım'da Başlayacak
11 Eylül 2018 Salı

 

 

Yeni Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz seminerleri         3 Kasım'da  başlayacak

 

2018 yılının son  Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü seminerimiz 3 Kasım'da  başlayacağından eğitim güvertesinde, yer almayı kaçırmamak için  anadoludenizcilik@gmail.com  veya 0532/296 10 86 nolu telefona müracat edenlerin; e-posta adresleri ve telefon numaraları ile oturdukları semti belirtmeleri gerekiyor.

 

 

 
FETHİYE - GÖCEK'DEKİ 'MAYIS 2018 UYGULAMA EĞİTİMİ BAŞLIYOR.
10 Mayıs 2018 Perşembe

 

 

Mayıs ayında uygulama eğitimine katılacak olanlar müracaatlarını tamamladılar. Uygulamaya katılanlardan bir grup geçen ayki uygulamaya da katıldıklarını da belirterek uygulamanın keyifli ve çok faydalı olduğunu belirttiler.

 
MAYIS AYINDA UYGULAMA EĞİTİMİMİZ BAŞLIYOR.
3 Mayıs 2018 Perşembe

 

 

Sevgili Kaptanlarımız,


Gerek eski kaptanlarımızdan ve gerekse yeni seminerimistlerimizden gelen yoğun talepler nedeniyle, 2018 yılının ilk uygulama eğitimi; Nisan ayının son 2 haftasında Fethiye - Göcek'deki  toplam 3,5  günlük  ve 2 dönem halindeki uygulamada,  teknede konaklanmış  ve  tüm aktiviteler tekne üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Özellikle, 19 Mayıs'tan sonraki dönemde de yine eğitim almak isteyen kaptanlarımız için 21 - 28 Mayıs arası 2 dönem daha uygulama eğitimi yapılacaktır. Arzu eden kaptanlarımız ile Nisan ayındaki eğitime geç kalıp katılamayan  kaptanlarımızın  başvurularını bir an önce yapmalarında yarar vardır.

Tekneler 3 kamaralı olup sizlerden gelen talepler doğrultusunda 6 kişilik teknede her dönemde 3 veya 6  kişi uygulama yapacaktır. 

 

 Geç bildirimler   nedeniyle, geçen seferki gibi yer kalmayabileceğinden katılmak isteyenlerin 10 Mayıs’a kadar anadoludenizcilik@gmail.com veya 0532/2961086 nolu telefona kendilerini kaydettirmeleri gerekmektedir.
 
Tüm kaptanlarımıza duyurulur. 
 
Selam ve sevgilerimizle,
 
20 NİSAN - 7 MAYIS ARASI FETHİYE - GÖCEK UYGULAMA EĞİTİMİ BAŞLIYOR
13 Mart 2018 Salı

 

 Sevgili Kaptanlarımız,


Gerek eski kaptanlarımızdan ve gerekse yeni seminerimistlerimizden gelen yoğun talepler nedeniyle, 2018 yılının ilk uygulama eğitimi; Nisan ayının son 2 haftası Fethiye - Göcek ve Marmaris koy ve adalarında yelkenli tekne ile yapılacaktır. Toplam 3,5  günlük  ve 5 dönem halindeki uygulamada,  teknede konaklanacak  ve  tüm aktiviteler tekne üzerinde gerçekleştirilecektir.

Tekneler 3 kamaralı olup sizlerden gelen talepler doğrultusunda 6 kişilik teknede her dönemde 4 veya 6  kişi uygulama yapacaktır. 

 

 Geç bildirimler   nedeniyle, geçen seferki gibi yer kalmayabileceğinden katılmak isteyenlerin 06 Nisan’a kadar anadoludenizcilik@gmail.com veya 0532/2961086 nolu telefona kendilerini kaydettirmeleri gerekmektedir.
 
Tüm kaptanlarımıza duyurulur. 
 
Selam ve sevgilerimizle,
 
EKİM 2017 KURSİYERLERİ BELGELERİNİ ALDILAR
20 Aralık 2017 Çarşamba

 

Ekim ayında başlayıp zorlu bir eğitim ve sınav sürecinden geçerek kaptan olan kursiyerlerimiz, ALİ DAYI Restoran'daki mezuniyet yemeğinde; belgelerini, Bahriye Şahadetnamelerini ve sınıf almanaklarını aldılar. Kulüp Başkanı ve eğitmeni Ruhi Maviengin'in  Muğla'dan telefonla arayarak kaptanlarımızın  başarılarını kutladı.

Sınav birincisine belgelerinin yanısıra kulüp hediyesi verildikten sonra yemeğe devam edilerek  23 Nisan ve 19 Mayıs'ta yapılacak olan uygulama eğitimi hakkında uzun uzun konuşularak toplu bir fotoğraf çekildi.

Fotoğrafın ardından yapılacak uygulama eğitimini heyecanla beklediklerini ifade eden kaptanlarımız şimdiden gerekli hazırlıklarada başlıyacaklarını belirttiler.

Kaptanlarımızı başarılarından dolayı kutluyoruz.

 
MEZUNİYET VE BELGE TESLİM YEMEĞİ
18 Aralık 2017 Pazartesi

 

 21 Ekim'de başlayıp 4 hafta süren yoğun bir eğitimden sonra sınavı geçen kaptanlarımız 20 Aralık Çarşamba günü Eskişehir yolu üzerinde bulunan Damla Petrol'ün içindeki ALİ DAYI Et ve Alabalık restoranda saat 19.00 daki yemekte belgelerini, şahadetnameleri ve sınıf almanaklarını teslim alacaklar.

Yemek sonunda da sınav birincilerine ayrıca ödülleri de verilecek. 

Kaptan olan arkadaşlarımızı kutluyoruz.

 
ÜYE BİLGİLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ
20 Ekim 2017 Cuma

 

 Değerli Üyelerimiz,

           Tüzüğümüz ilgili maddeleri doğrultusunda, kuruluşumuzdan bu yana hiç bir faaliyetimize katılmamış, üye aidatlarını ödememiş ve üyelik bilgilerini güncelleştirmemiş üyelerimizin üyeliklerinin devamı için; faaliyetlerimize katılmaları, birikmiş aidatlarını ödemelerini ve üyelik bilgilerini (e-posta, adres, TC kimlik, meslek, eğitim durumu  ve telefon gibi) 15 Mart 2018 tarihine kadar güncelleştirmeleri gerekmektedir.

            Belirtilen süre içerisinde, güncellemeleri ve söz konusu noksanlıkları tamamlamayan üyelerimize tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacaktır.

ADK YÖNETİM KURULU

 
14 EKİMDE BAŞLAYACAK OLAN SEMİNERİMİZ 21 EKİM'E ERTELENDİ.
11 Ekim 2017 Çarşamba

 

 

Sevgili  Denizsevenler

14 Ekim'de açacağımızı duyurduğumuz Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Deniz Telsizi seminerimiz, seminer için başvuran  48 kişiden 7 kişinin para yatırması ve bir çok kişinin de  15 Ekimde maaş alıp para yatırmak istemeleri nedeniyle   seminer başlangıcımız  21 Ekim Cumartesi gününe ertelenmiştir.

Seminerimiz Çayyolu'nda  Makromarket üstündeki (Çankaya Belediyesi Semt biriminin olduğu bina ) 1. katta bulunan Grafitti SPA'da 21 Ekim'de  açılacaktır.
 

 
14 EKİM'DEKİ YENİ AMATÖR DENİZCİLİK EĞİTİMİ ÇAYYOLU'NDA BAŞLIYOOOORR.
6 Ekim 2017 Cuma

        2017 yılının son Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü eğitimi  14 Ekim'de Çayyolunda başlayacak. 

        24 metre boyuna kadar her türlü özel tekneyi uluslararası geçerli bir belge ile kullanmak ve denizciliği öğrenmek istiyorsanız vakit kaybetmeden 0532/296 10 86 numaralı telefonu arayabilir   veya anadoludenizcilik@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

 
YENİ AMATÖR DENİZCİ VE KISA MESAFE TELSİZ SEMİNERİMİZ 14 EKİM'DE BAŞLAYACAK
17 Eylül 2017 Pazar

 

14 EKİM'DE   yeni Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz seminerleri başlayacak

 

2017 yılının son  Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü seminerimiz 14 Ekim'de başlayacağından eğitim güvertesinde, yer almayı kaçırmamak için  anadoludenizcilik@gmail.com  veya 0532/296 10 86 nolu telefona müracat ederek; mail ve telefon numaralarını  belirtmeleri gerekiyor.

 

 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ ANADOLU OSB'Nİ ZİYARET ETTİ
28 Mart 2017 Salı

 

Yönetim Kurulu üyelerimizden Başkan Ruhi Maviengin ve Mehmet Gediközer, 22 Mart'ta Anadolu OSB'ni ziyaret etti. Anadolu OSB Yönetm Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Kutsi Tuncay tarafından karşılanan Yönetim Kurulu üyelerimize. Hüseyin Kutsi Tuncay, Anadolu OSB hakkında ayrıntılı bilgi vererek ziyaretimizin ve işbirliğimizin önemini vurguladı. Yaptıklarını anlatan Tuncay'ın söylediklerini yazmaya sayfamız  yeterli olmayacağından  www.anadoluosb.org.tr sayfasından ayrıntılar görülebilir. Organize Sanayi Bölgesini, göleti, Çanakkale Şehitler Abidesini, Bademlik ve diğer yerleri gezen ekibimiz memnuniyetlerini ve hayranlıklarını dile getirdiler.

Yaptıkları ve yapacaklarını takdirle karşılayan Kulübümüz, Anadolu OSB'ni,  Sayın Tuncay'ın şahsında kutlayarak ayrldılar.

 
2017 YILININ İLK SEMİNERİ 18 MART'DA ÇAYYOLU'NDAKİ MARİNPARK İÇİNDE BULUNAN PHASELİS'DE BAŞLADI
19 Mart 2017 Pazar

 

 

Denize aşık 20 semineristin katıldığı Amatör Denizci eğitimi Çayyolu'nda bulunan Marinpark  içindeki PHASELİS'de 18 Mart'ta başladı. Dersleri büyük bir merak ve zevkle izleyenler, ilk derste tekne ve tanımları gördükten  sonra da bağları büyük bir keyifle yapmaya başladılar.

Sırf derslere katılmak için Eskişehir ve İstanbul'dan günübirlik Ankara'ya gelen 2 seminerist'de dahil olmak üzere dersleri pür dikkat izleyen ve her derste de yeni şeyler öğrenenler, görsel olarak da sanki denize çıkmış ve kendilerini teknedeymiş gibi hissettiklerini belirtiyorlar.

Daha şimdiden kendilerini sınavın değil tekne uygulamasının heyecanının sardığını belirterek; Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak uygulama eğitimini sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler

 
2017 YILININ İLK SEMİNERİ 18 MART'DA ÇAYYOLU'NDAKİ MARİNPARK İÇİNDE BULUNAN PHASELİS'DE BAŞLAYACAK.
15 Mart 2017 Çarşamba

 

     Sahibi  ve işleticiside Kaptan olan, PHASELİS'deki  seminerimiz,  18 MART''da başlıyor.

     Daha önceki seminerlerimizin rahat bir ortamda geçmesi, PHASELİS çalışanlarının yoğun ilgi ve ikramları ile Seminerimiz gerçekten çok keyifli olmakta olmakta , ders aralarında da bahçede güneşlenip temiz hava alınmakta ve derslere daha dinç bir halde devam edilmekte idi. Bu kez de semineristlerimizin, derslerden ve mekandan büyük bir zevk alacağını umuyoruz. 

 
2017 YILININ İLK AMATÖR DENİZCİLİK SEMİNERİMİZ 18 MART'TA BAŞLAYACAK
29 Ocak 2017 Pazar

 

 Sevgili Denizsevenler, 

         2017 yılının ilk  Amatör  Denizci  ve  Kısa  Mesafe Telsiz  seminerimiz   18 Mart Cumartesi günü başlayacak.

         Şimdiden 23 kişiye ulaşan talep nedeniyle bu devreyi kaçırmamak  isteyenlerin   anadoludenizcilik@gmail.com  veya 0532/296 10 86 nolu telefona müracat ederek; mail ve telefon numaraları ile adreslerini belirtmeleri gerekiyor.

 

 

 
BAYRAĞIMI İSTİYORUM KAMPANYASI SONUÇ VERDİ.
28 Ocak 2017 Cumartesi
Yaklaşık iki yıldan bu yana sürdürülen ‘’Bayrağımı İstiyorum’’ kampanyası sonucu UDHB gerekli yasa değişikliğini yaptırarak aşağıdaki metni,  kanuna geçiçi madde ilave ettirerek sorunu çözmüştür. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.
 
MADDE 38 – 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“Yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türk bayrağına geçişine ilişkin istisnalar
 
GEÇİCİ MADDE 9-
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye’deki gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak intikali veraset ve intikal vergisinden; bunların Türkiye’ye ithali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemler, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede yer alan bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar hariç olmak üzere, gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan müstesnadır.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye’ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere ilişkin olarak, bunları Türkiye’ye ithal edenler veya adlarına kayıt ve tescil ettirenler hakkında bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
 
MADDE 39 – Bu Kanunun;
a) 10 uncu, 18 inci, 19 uncu, 30 uncu, 34 üncü ve 35 inci maddesi 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
 
MADDE 40 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
23 NİSAN - 3 MAYIS ARASI FETHİYE - GÖCEK ve MARMARİS'TE UYGULAMA EĞİTİMİ BAŞLIYOR
27 Ocak 2017 Cuma

 

Sevgili Kaptanlarımız,

Gerek eski kaptanlarımızdan ve gerekse yeni seminerimistlerimizden gelen yoğun talepler nedeniyle, 2017 yılının ilk uygulama eğitimi; Nisan ayının son 2 haftası Fethiye - Göcek ve Marmaris koy ve adalarında yelkenli tekne ile yapılacaktır. Toplam 3  günlük  ve 5 dönem halindeki uygulamada,  teknede konaklanacak  ve  tüm aktiviteler tekne üzerinde gerçekleştirilecektir.

Tekneler 3 kamaralı olup sizlerden gelen talepler doğrultusunda 6 kişilik teknede her dönemde 4 veya 6  kişi uygulama yapacaktır.
 

 

 Geç bildirimler   nedeniyle, geçen seferki gibi yer kalmayabileceğinden katılmak isteyenlerin 31 Mart’a kadar anadoludenizcilik@gmail.com veya 0532/2961086 nolu telefona kendilerini kaydettirmeleri gerekmektedir.
 
Tüm kaptanlarımıza duyurulur. 
 
Selam ve sevgilerimizle,
 

 

 
ANADOLU DENİZCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
26 Ocak 2017 Perşembe

     Anadolu Denizcilik Kulübünün olağan genel kurul toplantısı 19 Şubat 2017 Pazar günü saat 11.00 de Batı Sitesi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 548 Yenimahalle /Ankara adresinde , çoğunluk sağlanmaması halinde 26 Şubat 2017 Pazar günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle yapılacaktır. 

GÜNDEM : 
1.- Açılış, divan heyeti seçimi, divan heyetine genel kurul tutanaklarını imza yetkisi verilmesi ve saygı duruşu
2.- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının okunması, görüşülmesi,
3.- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası
4.- Yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi,
5. ADF genel kurulunda temsilci olacak yönetim kurulu üyelerinin seçimi.                                                          6.- Dilek ve temenniler

ADK Yönetim Kurulu 

 
9, 16 VE 23 ARALIK'DA SINAVA GİRENLER, SINAVI KAZANARAK KAPTAN OLDULAR.
14 Ocak 2017 Cumartesi

 

Zorlu, keyifli ve zevkli geçen 4 haftalık eğitimden sonra sınava girenler, sınavı kazanarak Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü oldular. 

 

12 Ocak'da TPAO Lokalinde düzenlenen Belge teslim ve mezuniyet yemeğinde belgelerinin yanısıra Bahriyeli Şahadetnamesi ve Sınıf Almanaklarını da alan kaptanlar sınav ve ders hatıralarını paylaştılar.

23 Nisan ve 19 Mayıs'da yapılacak olan uygulama eğitimi hakkında da bilgi alan Kaptanlarımız uygulama tarihini şimdiden heyecanla beklediklerini belirttiler.

 
SEMİNERİMİZ 5 KASIM'DA PHASELİS'DE BAŞLADI
6 Kasım 2016 Pazar

2016 yılının son semineri yine PHASELİS'de 5 Kasım'da başladı.

 

Seminer gemisi Ruhi Kaptan'ın yönetiminde kursiyerlerin katılmasıyla Aralık ayındaki sınava doğru tam yol ilerliyor.    

Seminere katılanlar büyük bir dikkat ve merakla dersleri izliyorlar. Dersler , Phaselis menüsündeki yiyecek ve içecek takviyesi ile çok rahat ve zevkli bir ortamda devam ediyor.

 
YENİ SEMİNERİMİZ 5 KASIM'DA ÇAYYOLU MARİNA PARK'DAKİ PHASELİS'DE BAŞLAYACAK
21 Ekim 2016 Cuma

 

 Sahibi  ve işleticiside Kaptan olan, PHASELİS'deki  seminerimiz,  5 Kasım'da başlayacak.  Seminerimizin iki önceki ev sahipliğini yapan PHASELİS'de .  gerek konumu ve gerekse  çalışanları ile işleticisinin ilgi ve yardımları ile seminerimizin yine  çok zevkli geçeceğini umuyoruz.

PHASELİS Cafe Bar  Restaurant .     Çayyolu,  Marina Park Tesisleri   Konutkent Mah.    2961. Sokak         No: 1/D     Tel : 241 30 00

 

 
YENİ SEMİNERİMİZ 5 KASIM'DA AÇILACAK
6 Ekim 2016 Perşembe

5 Kasım'da   yeni Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz seminerleri başlayacak

 

2016 yılının son  Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü seminerimiz güvertesinde, yer almayı kaçırmamak için  anadoludenizcilik@gmail.com  veya 0532/296 10 86 nolu telefona müracat ederek; mail ve telefon numaralarını  belirtmeleri gerekiyor.

 

 
MEZUNİYET YEMEĞİNDE 2. GRUB'DA BELGELERİNİ ALDI.
14 Mayıs 2016 Cumartesi

 

İlk sınava girmeyen semineristlerimiz 2. grub olarak sınava girdiler ve sınavı kazanarak kaptan oldular. AD ve KMT belgelerinin yanında Bahriyeli Şahadetnamesi ile Güverte Almanağı'nıda alan Kaptanlarımız, yemek boyunca uygulama anılarını anlattılar. Telsiz sınavından 100 tam puan alan Kaptan Emir İzci'ye ise alacağı teknenin maketi ödül olarak verildi.

Bu tür sohbet,  birlik beraberlik ve fikir toplantılarının sık sık yapılması dileğiyle sona eren toplantıda;  önümüzdeki ay başında ilk toplantının yapılması kararı alındı.

Başarılarından dolayı Kaptanlarımızı kutluyoruz.

 

 
SINAVI KAZANANLAR MEZUNİYET YEMEĞİNDE BULUŞTULAR
16 Nisan 2016 Cumartesi

 

27 Şubat' ta DELÜXE VOG'da açılan ve 20 Mart'ta biten seminerimizde sınava giren tüm semineristler sınavı kazandılar ve kaptan oldular. Kaptan olan bu semineristlerimizin belgeleri, şahadetnameleri ve güverte almanakları Alipaşa Kebab'taki yemek ile kendilerine verildi.

Çok keyifli ve zevkli geçen yemek sonunda da bir hatıra fotografı çekilerek, Nisan ayında yapılacak uygulama eğitimine kadarki zamanın iple çekileceği belirtildi.

 
25 MART'TA SINAVA GİRENLERİN HEPSİ SINAVI KAZANDILAR
25 Mart 2016 Cuma

 

Zorlu, yoğun ve uzun; uzun olduğu kadar da keyifli bir eğitimden sonra bu gün sınava giren semineristlerimiz sınavı  yüksek notlarla kazanarak kaptan oldular. Kendilerini başarılarından dolayı kutluyoruz.

 
DENİZCİLİĞİN İSİMSİZ KAHRAMANLARI
25 Mart 2016 Cuma

 

 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, DİDGM'de , özellikle Amatör Denizcilik ile ilgili işlemleri yaparken gerek bize ve gerekse kendilerine müracaat eden herkese  göstermiş oldukları ilgi ve güleryüz için başta  Gülümser hanım ve Zeynep hanım olmak üzere 2. kattaki tüm çalışanlara  teşekkür ederiz."

 
23 NİSAN - 3 MAYIS ARASI FETHİYE - GÖCEK ve MARMARİS'TE UYGULAMA EĞİTİMİ BAŞLIYOR
13 Mart 2016 Pazar
 
 
Sevgili Kaptanlarımız,

Gerek eski kaptanlarımızdan ve gerekse yeni seminerimistlerimizden gelen yoğun talepler nedeniyle, 2016 yılının ilk uygulama eğitimi; Nisan ayının son 2 haftası Fethiye - Göcek ve Marmaris koy ve adalarında yelkenli tekne ile yapılacaktır. Toplam 3  günlük  ve 5 dönem halindeki uygulamada,  teknede konaklanacak  ve  tüm aktiviteler tekne üzerinde gerçekleştirilecektir.
 
Tekneler 3 kamaralı olup sizlerden gelen talepler doğrultusunda 6 kişilik teknede her dönemde 4 veya 6  kişi uygulama yapacaktır.
 
(FETHİYE- GÖCEK KOYLARINDA) Dönemler:
 
1. Dönem : 16 Nisan Cumartesi sabahtan 18 Nisan Pazartesi akşama kadar 3 gün
2. Dönem : 19 Nisan Salı sabahtan 21 Nisan Perşembe akşamına kadar 3 gün
3. Dönem : 22 Nisan Cuma sabahından  24 Nisan  Pazar akşamına kadar 3 gün
4. Dönem : 25 Nisan Pazartesi sabahından 27 Çarşamba akşamına kadar 3 gün
5. Dönem : 1 Mayıs Pazar sabahından 3 Mayıs Salı akşamına kadar 3 gün
 
(MARMARİS’DE) Dönemler :
 
1. Dönem : 22 Nisan sabahtan 24 Nisan Akşamına kadar 3 gün
2. Dönem : 25 Nisan Sabahtan 28 Nisan Akşamına kadar 4 gün
 
          Geç bildirimler nedeniyle, geçen seferki gibi yer kalmayabileceğinden katılmak isteyenlerin 31 Mart’a kadar anadoludenizcilik@gmail.com veya 0532/2961086 nolu telefona kendilerini kaydettirmeleri gerekmektedir.
 
Tüm kaptanlarımıza duyurulur.
 
Selam ve sevgilerimizle.
 
 
DELUXE VOG'DAKİ AMATÖR DENİZCİ SEMİNERİMİZ BAŞLADI
5 Mart 2016 Cumartesi

 

Deluxe Vog'da geçen hafta başlayan seminerimizde genel bilgiler alındıktan sonra bu hafta gemici bağları konusu uygulamalı ve çok keyifli olarak devam ediyor.

Ders aralarında ise kaptan adayları kendi aralarında ders konularını tartışıp bilgilerini pekiştiriyorlar.

Semineristler  Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak tekne uygulama eğitimlerini heyecanla beklediklerini ifade ediyorlar.

 
YENİ SEMİNERİMİZ 27 ŞUBAT'TA ÇAYYOLU'NDAKİ DELUXE VOGUE'DA AÇILACAK
15 Şubat 2016 Pazartesi

 

 

27 Şubat'ta başlayacak olan yeni Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz seminerleri Çayyolu'nda DELUXE VOGUE'da başlayacak.

Ankara'nın en seçkin yaşam kulüplerinden biri olan DELUXE VOGUE'daki seminerilerimizin çok neşeli, verimli ve de rahat olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

2016 yılının ilk  Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü seminerimiz güvertesinde yer almayı kaçırmamak için  anadoludenizcilik@gmail.com  veya 0532/296 10 86 nolu telefona müracat ederek; mail ve telefon numaralarını  belirtmeleri gerekiyor.

 

 

 
YENİ KAPTANLAR TPAO LOKALİNDEKİ MEZUNİYET YEMEĞİNDE BELGELERİNİ ALDILAR
23 Ocak 2016 Cumartesi

 

AD ve KMT sınavını kazanan kaptanlarımız TPAO lokalindeki Mezuniyet yemeğinde AD ve KMT belgelerini aldılar. Çok keyifli ve espirili geçen yemekte sınav birincilerine de Kulüp Başkanımız Ruhi Maviengin tarafından da  hediyeleri verildi.

 

Yemek sırasında da Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak uygulama eğitiminede katılmak isteyen kaptanlar teknede şimdiden yerlerini ayırttılar.

 

 
25 ARALIK'DA SINAVA GİREN TÜM SEMİNERİSTLER SINAVI KAZANARAK KAPTAN OLDULAR
25 Aralık 2015 Cuma

7 Kasım'da  başlayıp 29 Kasım'da biten ve 25 Aralık'da sınava giren bütün semineristlerimiz , sınavı kazanarak Amatör Denizci oldular.

Zorlu bir eğitimden sonra sınavıda başararak Amatör Denizci olmaya hak kazanan arkadaşlarımızı kutluyoruz. 

Sınavı kazanan arkadaşlarımıza belgelerini ve dereceye girenlere de ödüllerini  vermek için ,Ocak /2016 ayının ilk yarısında bir mezuniyet yemeği düzenlenecektir. Arzu edenlerin eşlerini ve yakınlarınıda getirebilecekleri bu geceye ilişkin ayrıntılı bilgi daha sonra verilecektir.

 
AD VE KMT SINAVA HAZIRLIK DERSİ 23 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK
22 Aralık 2015 Salı

 

25 Aralık Cuma günü yapılacak olan AD ve KMT sınavı için;  hazırlık ve derslerin tekrarı 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00 da yine PHASELİS'de yapılacak. Tüm arkadaşlarımızı o akşam ders tekrarına bekliyoruz.

 
YENİ SEMİNERİMİZ ÇAYYOLU MARİNA PARK'DAKİ PHASELİS'DE BAŞLADI
8 Kasım 2015 Pazar

 

Sahibi  ve işleticiside Kaptan olan, PHASELİS'deki  seminerimiz,  7 Kasım'da başladı.  Seminerimizin rahat bir ortamda geçmesi için PHASELİS çalışanlarının yoğun ilgi ve ikramları ile Seminerimiz gerçekten çok keyifli olmakta olup, ders aralarında da bahçede güneşlenip temiz hava alınmakta ve derslere daha dinç bir halde devam edilmekte.

Derslere katılan semineristler ise, gerek seminer yeri olarak seçilen PHASELİS'den ve gerekse dersleri anlatan Ruhi Hoca'dan ve de katılan diğer seminerist arkadaşlarla tanışmaktan  çok memnun olduklarını belirtmişlerdir.

Seminer sonrasında Amatör Denizci ve KMT belgelerini aldıktan sonra Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak olan uygulama eğitimlerinede katılmaya can attıklarını belirten Semineristler, derslerin çok keyifli geçtiğini belirttiler.

 

 
NECMİ ÖZKAN KAPTANIMIZI KAYBETTİK
28 Ağustos 2015 Cuma
Kulübümüz üyesi Necmi ÖZKAN kaptanımızı, bu gün kalp krizi nedeniyle kaybettik.
Cenazesi yarın 29.08.2015 Cumartesi günü Karşıyaka Camisinde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka mezarlığına defnedilecektir.
Kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz. 
ADK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.
25 Şubat 2015 Çarşamba

 

 

Anadolu Denizcilik Kulübünün Olağan Genel Kurul toplantısı, 22 Şubat 2015 tarihinde  yapıldı.Önceki Yönetim ve Denetim Kurullarının raporları okunarak her iki kurulda, ayrı ayrı oybirliği ile ibra edilmiş olup, yeni Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri seçilmiştir.


Yeni Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Ruhi MAVİENGİN Başkan, Abdullah AKGÜL Başkan Yardımcısı , Mehmet GEDİKÖZER Muhasip, Erol ARTAR ile Fatih ETLİOĞLU ise üyeliğe, seçilmişlerdir. Yedek üyeliklere ise; Duygu TANER, Oğuz Evren KILIÇ, Kamil UZUN, Cemil BAKAN ve Yüksel EĞİNLİ  seçilmişlerdir.

Denetim Kuruluna ise İ. Nurhan YÜCE, Hüsamettin ŞİMŞEK ile Ünal SOPACI asil olarak;  Nuran TOPBAŞ, Emine GÖVEZ  ve Vedat ÖZER yedek üye olarak  seçilmişlerdir. 

 

Disiplin Kuruluna ise, Harun SÖNMEZ, Haldun YILDIRIM ve Necmi ÖZKAN asil ; Ömer KIRAÇ, Neriman AYDIN ve Necdet SARBAY yedek üye olarak seçilmişlerdir.

Dernek Yönetim Kurulu ANKARA'nın en seçkin kişilerinden oluşan üyelerine çağırıda bulunup, bundan böyle kulüp faaliyetlerine ağırlık vererek, nazari ve uygulamalı eğitim, sosyal dayanışma, gezi ve tanışma yemekleri düzenleyeceğini belirtmiştir.

 

 
ANADOLU DENİZCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
30 Ocak 2015 Cuma

 

            Anadolu Denizcilik Kulübünün olağan genel kurul toplantısı 15.Şubat.2015 Pazar günü saat 11.00 de  Konutkent 1 Mahallesi 2965. Cadde Malikent Sitesi No: 10   Çayyolu /Ankara adresinde , çoğunluk sağlanmaması halinde 22.Şubat.2015 Pazar günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM :
1.- Açılış, divan heyeti seçimi, divan heyetine genel kurul tutanaklarını imza yetkisi verilmesi ve saygı duruşu
2.- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının okunması, görüşülmesi,
3.- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası
4.- Yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi,
5.-  Dernek tüzüğünün 4., 5., 9., 18/1. 20., 21., 22. ve 25.  maddesinin yasaya uygun şekilde düzenlenmesi.

6.-ADF genel kurulunda temsilci olacak yönetim kurulu üyelerinin seçimi.

7.- Dilek ve temenniler

ADK Yönetim Kurulu

 
21 VE 28 KASIM'DA SINAVA GİRENLER SINAVI KAZANARAK BELGELERİNİ ALIYORLAR
2 Aralık 2014 Salı

 

 27 Eylül'de başlayıp 26 Ekimde biten ve 21 -28 Kasımda sınava giren semineristlerimiz sınavı kazanarak Amatör Denizci oldular.

Zorlu bir eğitimden sonra sınavıda başararak Amatör Denizci olmaya hak kazanan arkadaşlarımızı kutluyoruz. 

Sınavı kazanan arkadaşlarımıza belgelerini ve dereceye girenlere de ödüllerini  vermek için 5 Aralık'ta mezuniyet yemeği TPAO Lokalinde yapılacaktır. İsteyen  arkadaşlarımız yemeğe eşlerini veya arkadaşlarını da getirebilirler.

 
26 EYLÜL'DE BAŞLAYAN AMATÖR DENİZCİ SEMİNERİNDE SON HAFTAYA GİRİLDİ
24 Ekim 2014 Cuma

 

26 Eylül'de başlayan seminerimizde son haftaya girilirken semineristler, gemici bağları ve harita çalışmalarından çok büyük keyif alıyorlar. 

 

 Kulübümüzün ilk kurulduğu yer olan Ortadoğu Çamlık Sitesinde tekrar başlayan Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz  Seminerimiz ;   Kulüp Başkanımız  Ruhi Maviengin'in  eğitimi ile devam ediyor. Her zamanki gibi yine  büyük bir keyif ve merakla semineristler tarafından izlenen dersler, çoğu zaman teneffüslerde dahi hız kesmeden devam ediyor. 

Ekim ayındaki uygulamaya katılacak olan arkadaşlarımız ,  şimdiden Nisan ve Mayıs/2015 aylarında yapılacak olan uygulama eğitimine de, kendilerini hazırlıyorlar.

 
25 EKİM - 2 KASIM ARASI FETHİYE - GÖCEK ve MARMARİS'TE YELKEN UYGULAMASI YAPILACAK
9 Ekim 2014 Perşembe

 

 

Sevgili Kaptanlarımız,


Gerek eski kaptanlarımızdan ve gerekse yeni seminerimistlerimizden gelen yoğun talepler nedeniyle ,Ekim ayının son haftası Fethiye - Göcek ve Marmaris koy ve adalarında yelkenli tekne ile uygulama yapılacaktır. Toplam 3 günlük  ve 3 dönem halindeki uygulamada,  teknede konaklanacak ve tüm aktiviteler tekne üzerinde gerçekleştirilecektir.
Tekneler 3- 4 kamaralı olup sizlerden gelen talepler doğrultusunda 6 kişilik teknede her dönemde 4 kişi uygulama yapacaktır.
Dönemler:
1. Dönem :  25 Ekim Cumartesi sabahtan 27 Pazartesi akşamına kadar
2. Dönem :   28 Ekim Salı sabahtan 30 Ekim Perşembe akşamına kadar
3. Dönem :   31 Ekim Cuma sabahından  2 Kasım Pazar akşamına kadar
          
 Geç bildirimler   nedeniyle geçen seferki gibi yer kalmayabileceğinden katılmak isteyenlerin 19 Ekim'e  kadar anadoludenizcilik@gmail.com veya 0532/2961086 nolu telefona kendilerini kaydettirmeleri gerekmektedir.
 
Tüm kaptanlarımıza duyurulur.
 
Selam ve sevgilerimizle,
 
YENİ AMATÖR DENİZCİ VE KISA MESAFE TELSİZ OPERATÖRLÜK SEMİNERİ BİNİCİLİK RESTAURANT'TA YAPILACAK
22 Eylül 2014 Pazartesi

 

Amatör Denizci ve Kısa mesafe Telsiz operatörlük seminerimiz, katılanların çoğunluğunun adreslerinin yakın  olduğu  Ankara Binicilik ve İhtisas Kulübü restaurantında  27.Eylül.2014 Cumartesi günü saat 10.00 da başlayacaktır.

2.- Seminere gelirken,  2 fotograf, nüfus fotokopisi,  kalem, silgi ve not defterini getirmeyi unutmayın.

3.- Diğer konular (ders kitabı, eğitim materyalleri v.s) ve bilgilendirmeler açılış sırasında yapılacaktır.

4.-Oluşacak  soru ve sorunlar hakkında  web sayfamızdan (www.adk.org.tr) veya 0532/2961086 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

5.- Görüşmek dileğiyle, selam ve de sevgilerimizle,

Not: Adres ;  www.binicilikrestaurant.com.tr adresinden veya 0312/ 223 05 69 telefondan öğrenilebilinir.

 
YENİ AMATÖR DENİZCİLİK SEMİNERİMİZ 27 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK
11 Ağustos 2014 Pazartesi

 

                2014 yılının üçüncü  Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü seminerimiz    27 Eylül  2014  Cumartesi günü başlayacak. Şimdiden 19 kişiye ulaşan talep nedeniyle bu devreyi kaçırmamak  isteyenlerin anadoludenizcilik@gmail.com  veya 0532/296 10 86 nolu telefona müracat ederek; mail ve telefon numaraları ile adreslerini belirtmeleri gerekiyor.

 
 
MEZUNİYET VE BELGE TESLİM YEMEĞİ YAPILDI
10 Nisan 2014 Perşembe

 

 Sevgili Kaptanlarımız,
              9 Nisan akşamı Belge Dağıtım ve mezuniyet yemeğine geldiğiniz için teşekkür ederiz. Soğuk mekan ve yemekleri; sıcaklık, neşe ve hoşgörünüz ile ısıttınız. Sıfır olan servisi de yemekleri bırakarak sessiz protesto ettiniz. Bizler daha önceki bu tür yemeklerimizi daha hoş yerlerde yapmış idik. Burasını da mekan olarak beğenip denemek istedik ama servis ve yemek konusunda memnun kalmadık. Sanırım daha sonraki bu tür etkinliklerde daha titiz ve seçici olacağız.
 
                 Selam ve sevgilerimizle,
                 ADK.

"Bu arada geceye ilişkin olarak kaptanlarimizdan Sibel Hanimin gönderdiği yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz."

 Sevgili ADK,
Tüm bu olumsuzluklara rağmen bize çok güzel bir gece yaşattınız, teşekkür ederiz.
Bunca kişinin belgelerini, evraklarını kısa zamanda hazırlayıp teslim ettiniz.
Denizde dayanışmanın önemini hatırladık yeniden. Yanımızda demirli tekneden (masadan) ekmek, az ilerde alargadaki masadan su falan alarak dostluğumuzu, dayanışmamızı pekiştirdik. Bazılarımız filikalara atlayıp gemiyi erken terketti gerçi ama olsun.  Zaten denizde de her zaman kötü hava koşullarına, soğuğa , fırtınaya hazır olmamız gerektiğini söylemiştiniz. Anılarımızda iz bırakacak bir gece oldu.
Emekleriniz için biz teşekkür ederiz.
Açık denizlerde görüşmek dileğiyle...

Dr. Sibel Gögen

 
MEZUNİYET YEMEĞİ 9 NİSANDA YAPILACAK
7 Nisan 2014 Pazartesi

 

Sevgili Kaptanlar,
             Yoğun bir seminer sonrası girdiğiniz Amatör Denizci ve KMT sınavını başararak kaptan olup gerekli belgeleri almaya hak kazandınız. Öncelikle ADK Kulübü  olarak sizleri kutluyoruz.
            Belgelerinizi , üye kimlik kartlarınızı ve Bahriyeli Şahadetnamesini vermek üzere, 09.04.2014 Carşamba 19.30 da Ümitköy'de bulunan Çıragan Et ve Balık Lokantası'nda buluşacağız. Burada sınav birincilerine hediyeleri de verilecektir.Arzu edenler eşlerini ve arkadaşlarınıda getirebilirler.
Not :
Sınava girmemiş arkadaşlarda bahriyeli şahadetnameleri ile üye kimlik kartını alacaklarından onlarında gelmeleri beraberlik ve dayanışmamız açısından gereklidir. 

ADRES :
İnternette  eski adı (www.korukonak.com.tr) adresindeki yer
Çıragan Et ve Balık Lokantası
Mutlukent Mah. 1972. Sok.
Melis Sitesi Yanı No: 15 Ümitköy
Tel. 0312/284 81 11

 
OCAK AYI SEMİNERİMİZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
4 Şubat 2014 Salı

18 Ocak'ta başlayan seminerimizde son haftaya girilirken semineristler gemici bağları ve harita çalışmalarından çok büyük keyif alıyorlar.

Özellikle harita üzerinde rota hesaplamalarını büyük bir sevkle yapıp Nisan ve Mayıs aylarındaki uygulama eğitimine hazırlanan semineristler şimdiden tekne kullanmaya kendilerini hazırlıyorlar.

 
YENİ SEMİNERİMİZ ORTADOĞU ÇAMLIK SİTESİNDE BAŞLADI
26 Ocak 2014 Pazar

 

Kulübümüzün ilk kurulduğu yer olan Ortadoğu Çamlık Sitesinde tekrar başlayan Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz  Seminerimiz ;   Kulüp Başkanımız  Ruhi Maviengin'in  eğitimi ile devam ediyor. Her zamanki gibi yine  büyük bir keyif ve merakla semineristler tarafından izlenen dersler, çoğu zaman teneffüslerde dahi hız kesmeden devam ediyor.

Şimdiden Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak olan uygulama eğitimine de arzulu  olan  semineristler tekne kullanmaya kendilerini hazırlıyorlar.

 
YENİ SEMİNERİMİZ ESKİ YERİMİZDE ÇİGDEM MAHALLESİNDEKİ ÇAMLIK SİTESİNDE YAPILACAK
15 Ocak 2014 Çarşamba

 

Amatör Denizci ve Kısa mesafe Telsiz operatörlük seminerimiz, katılanların çoğunluğunun adreslerinin yakın  olduğu  ÇİĞDEM MAHALLESI ORTADOĞU ÇAMLIK SITESI'ndeki kongre salonunda  (ODTÜ Üniversitesinin 100. Yıl Kapısına gelmeden  50 mt önce sola dönülecek ve 200 mt ileride)  18.09.2014 Cumartesi günü saat 10.00 da başlayacaktır.

2.- Seminere gelirken,  2 fotograf, nüfus fotokopisi,  kalem, silgi ve not defterini getirmeyi unutmayın.

3.- Diğer konular (ders kitabı, eğitim materyalleri v.s) ve
bilgilendirmeler açılış sırasında yapılacaktır.

4.-Oluşacak  soru ve sorunlar hakkında  web sayfamızdan
(www.adk.org.tr) veya 0532/2961086 nolu telefondan bilgi
alabilirsiniz.

5.- Görüşmek dileğiyle, selam ve de sevgilerimizle,

 

 
YENİ AMATÖR DENİZCİLİK SEMİNERİMİZ 18 OCAK'TA BAŞLAYACAK
15 Aralık 2013 Pazar

 

                2014 yılının ilk  Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü seminerimiz    18 Ocak  2014  Cumartesi günü başlayacak. Şimdiden 16 kişiye ulaşan talep nedeniyle bu devreyi kaçırmamak  isteyenlerin anadoludenizcilik@gmail.com  veya 0532/296 10 86 nolu telefona müracat ederek; mail ve telefon numaraları ile adreslerini belirtmeleri gerekiyor.

 
26 EKİM - 3 KASIM ARASI FETHİYE - GÖCEK ve MARMARİS'DE YELKEN UYGULAMASI YAPILACAK
30 Eylül 2013 Pazartesi
 
         
   Sevgili Kaptanlarımız,

Gerek eski kaptanlarımızdan ve gerekse yeni seminerimistlerimizden gelen yoğun talepler nedeniyle ,Ekim ayının son haftası Fethiye - Göcek ve Marmaris koy ve adalarında yelkenli tekne ile uygulama yapılacaktır. Toplam 3 günlük  ve 3 dönem halindeki uygulamada,  teknede konaklanacak ve tüm aktiviteler tekne üzerinde gerçekleştirilecektir.
Tekneler 3- 4 kamaralı olup sizlerden gelen talepler doğrultusunda 6 kişilik teknede her dönemde 4 kişi uygulama yapacaktır.
Dönemler:
1. Dönem :  26 Ekim Cumartesi sabahtan 28 Pazartesi akşamına kadar
2. Dönem :   29 Ekim Salı sabahtan 31 Ekim Perşembe akşamına kadar
3. Dönem :   1 Kasım Cuma sabahından  3 Kasım Pazar akşamına kadar
          
 Geç bildirimler   nedeniyle geçen seferki gibi yer kalmayabileceğinden katılmak isteyenlerin 8 Ekim'e  kadar anadoludenizcilik@gmail.com veya 0532/2961086 nolu telefona kendilerini kaydettirmeleri gerekmektedir.
 
Tüm kaptanlarımıza duyurulur.
 
Selam ve sevgilerimizle,

 

 
21 EYLÜL'DEKİ SEMİNERİMİZ ÇOK KEYİFLİ GEÇİYOR.
30 Eylül 2013 Pazartesi

                21 Eylül'de başlayan seminerimiz henüz  2. haftasını bitirmeden semineristlerden  Abdulvahap Arslan'ın düzenlediği çiğköfte partisi günümüzü renklendirdi. 45 kişiyi bulan denizseverler,  eğitim sırasında da çok keyifli anlar yaşamakta ve bu beraberlikten mutlu olmaktadırlar. Bu mutluluğu 26 -  29 Ekim'deki  uygulamada da devam ettirmek arzusunda olduklarını belirten bu arkadaşlarımız, önce sınavı arkasından da Fethiye - Göcek  ve Marmaris  uygulamasını sabırsızlıkla beklediklerini  ifade etttiler. 

 
YENİ SEMİNERİMİZ ÇAMLIK SİTESİ KONGRE SALONUNDA BAŞLADI
21 Eylül 2013 Cumartesi

 

Yeni AD ve KMT Operatörlük seminerimiz, kuruluşumuzun yapıldığı ilk binamızda Çigdem Mahallesindeki Ortadoğu Çamlık Sitesi'nde başladı.

Saat 10.00 da açılış kokteylinin hemen arkasından başlayan seminerimize gelen eski kaptanlar ve yönetim kurulu üyelerimiz yeni semineristlerimiz  tanıştılar. Daha sonra Kulüp Başkanı ve eğitmenimiz Ruhi Maviengin ilk derse başladı.

Toplam 4 hafta sonu sürecek olan teorik  eğitimin ardından sınava girecek olan semineristlerimiz; 26 - 29 Ekim'deki yelken  uygulamasına da katılmak istediklerini belirttiler.

 

 
30 MAYIS'TA SINAVA GİRENLERİN HEPSİ SINAVI KAZANARAK AMATÖR DENİZCİ OLDULAR
31 Mayıs 2013 Cuma

 

27 Nisan'da başlayıp 26 Mayıs'ta sona eren seminer sonrasında 30 Mayıs'ta sınava giren tüm semineristlerimiz sınavı kazanarak Amatör Denizci oldular.

Zorlu bir eğitimden geçen ve sınavı büyük bir başarıyla kazanan kaptanlarımızı kutluyoruz.

 
HAZİRAN AYINDA YENİ KAPTANLARIMIZ İÇİN YELKEN EĞİTİMİ YAPILACAKTIR
27 Mayıs 2013 Pazartesi

 
Sevgili Kaptanlarımız,
Gerek eski kaptanlarımızdan ve gerekse yeni seminerimistlerimizden gelen yoğun talepler nedeniyle, Haziran ayının son haftası Fethiye-Göcek arasında yelken eğitimi yapılacaktır. Toplam 3.5 günlük 2 dönem halindeki eğitimde,  teknede konaklanacak ve tüm aktiviteler tekne üzerinde gerçekleştirilecektir.
Tekneler 3 kamaralı olup sizlerden gelen taleple doğrultusunda 6 kişi yerine her dönemde 4 kişi eğitim görecektir.
Dönemler:
1. Dönem :   22-25 (Haziran (cumartesi sabahtan salı öğlene kadar)
2. Dönem :   25 - 28 (Salı öğlenden cuma akşamına kadar)
          
 Geç bildirimler   nedeniyle geçen seferki gibi yer kalmayabileceğinden katılmak isteyenlerin 31 Mayıs'a kadar anadoludenizcilik@gmail.com veya 0532/2961086 nolu telefona kendilerini kaydettirmeleri gerekmektedir.
 
Tüm kaptanlarımıza duyurulur.
 
Selam ve sevgilerimizle,

 

 
YELKEN EĞİTİMİNE OLAN TALEPLERİN YOĞUN OLMASI NEDENİYLE 2 DEVRE DAHA İLAVE EDİLDİ
11 Mart 2013 Pazartesi

 

25  Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'ta sona erecek olan 5 devreye yoğun talep olunca, katılımcılar için 2 devre daha ilave edildi. 13 Mayıs'da başlayıp 16 Mayıs Perşembe öğlene kadar olan 6. devre,  ile 16 Mayıs Perşembe öğleden sonra başlayıp 19 Mayıs Pazar akşamına kadar devam edecek olan 7. devreye de şimdiden yoğun talep oldu. Özellikle hafta sonuna gelen 1. 3. 5 ve 7. dönem dolmuş olup hafta içinde ise çok az yer kaldı.

 
23 ŞUBAT'TAKİ SEMİNERE KATILIM ÇOK OLDU
10 Mart 2013 Pazar

23 Şubat'ta başlayan Amatör Denizci ve KMT Operatörlüğü seminerimiz,  Çayyolu'nda bulunan Konutkent 2 Sitesinin Toplu Yönetim ve Kültür Merkezinde katılanlarıın yoğun ilgisi ile devam ediyor. Nisan - Mayıs ayında yapılacak olan uygulama eğitiminede rekor seviyede katılan kaptan adaylarımız eğitimlerine özen göstererek en kısa zamanda tekne sahibi olup denize açılmayı hedefliyorlar.....

 

 
BEKLENEN YELKEN UYGULAMA EĞİTİMİ NİSAN AYI SONUNDA BAŞLIYOR
27 Şubat 2013 Çarşamba

 

 

 

Sevgili Kaptanlarımız,
Gerek eski kaptanlarımızdan ve gerekse yeni seminerimistlerimizden gelen yoğun talepler nedeniyle, Nisan ayının son haftası ile Mayıs ayının ilk yarısında Fethiye-Göcek arasında yelken eğitimi yapılacaktır. Toplam 3.5 günlük 5 dönem halindeki eğitimde,  teknede konaklanacak ve tüm aktiviteler tekne üzerinde gerçekleştirilecektir.
Tekneler 3 kamaralı olup her dönemde 6 kişi eğitim görecektir.
Dönemler:
1. Dönem :   25-28 Nisan (Perşembe öğleden sonra pazar akşamına kadar)
2. Dönem :   29 Nisan-2 Mayıs (Pazartesi sabahtan Perşembe öğlene kadar)
3. Dönem :   2-5 Mayıs ( Perşembe öğlenden Pazar akşamına kadar)
4.Dönem :    6-9 Mayıs (Pazartesi sabahtan Perşembe  öğlene kadar)
5. Dönem :   9-12 Mayıs ( Perşembe öğleden Pazar akşamına kadar)  
          
 Geç bildirimler   nedeniyle geçen seferki gibi yer kalmayabileceğinden katılmak isteyenlerin 20 Mart'a kadar anadoludenizcilik@gmail.com veya 0532/2961086 nolu telefona kendilerini kaydettirmeleri gerekmektedir.
 
Tüm kaptanlarımıza duyurulur.
 
Selam ve sevgilerimizle,

 

 
ANADOLU DENİZCİLİK KULÜBÜ'NÜN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 10.02.2013 TARİHİNDE YAPILDI
10 Şubat 2013 Pazar

 

Anadolu Denizcilik Kulübünün Olağan Genel Kurul toplantısı, 10 Şubat 2013 tarihinde Konutkent 2 Toplu Yönetim ve Kültürevi'nde yapıldı.Önceki Yönetim ve Denetim Kurullarının raporları okunarak her iki kurulda, ayrı ayrı oybirliği ile ibra edilmiş olup, yeni Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri seçilmiştir.


Yeni Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Ruhi MAVİENGİN Başkan, Abdullah AKGÜL Başkan Yardımcısı , Mehmet GEDİKÖZER Muhasip, Cemil BAKAN  ile Duygu TANER ise üyeliğe, seçilmişlerdir.
 

Dernek Yönetim Kurulu ANKARA'nın en seçkin kişilerinden oluşan üyelerine çağırıda bulunup, bundan böyle kulüp faaliyetlerine ağırlık vererek, nazari ve uygulamalı eğitim, sosyal dayanışma, gezi ve tanışma yemekleri düzenleyeceğini belirtmiştir.

 

 
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
14 Ocak 2013 Pazartesi

 

Anadolu Denizcilik Kulübünün olağan genel kurul toplantısı 03.Şubat.2013 Pazar günü saat 11.00 de Çayyolu Konutkent 2 Sitesi Göynük Sokak No: 4 Ümitköy/Ankara adresinde bulunan Konutkent 2 Kültürevi binasında, çoğunluk sağlanmaması halinde 10.Şubat.2013 Pazar günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM :
1.- Açılış, divan heyeti seçimi, divan heyetine genel kurul tutanaklarını imza yetkisi verilmesi ve saygı duruşu
2.- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının okunması, görüşülmesi,
3.- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası
4.- Yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi,
5.- Dernek tüzüğünün 14/f maddesinin yasaya uygun şekilde düzenlenmesi.

6.-ADF genel kurulunda temsilci olacak yönetim kurulu üyelerinin seçimi.

7.- Dilek ve temenniler.                                      

 
ARALIK / 2012 MEZUNLARI YEMEKTE BULUŞTULAR
27 Aralık 2012 Perşembe

 

 

24 Kasım'da başlayan ve 20 Aralık'da sınava girip yüksek notlarla başarılı olan kaptanlarımız, belgelerini ve  bahriye şahadetnamelerini TPAO Lokalindeki 27.12.2012 tarihinde düzenlenen yemekte aldılar. Sınav birincilerine de başarı armağanlarının verildiği yemek çok keyifli geçti.

Yemekte, yeni kaptanlarımız Nisan/2013 ayı sonundaki tekne uygulamasına katılacaklarını ve seminer eğitmeni , kulüp başkanı Ruhi Maviengin'e teşekkürlerini belirttiler. Çok hoş bir ortamda devam eden yemek çekilen toplu resimlerle son buldu.

 
MESA PLAZA'DAKİ SEMİNERİMİZ BAŞLADI
24 Kasım 2012 Cumartesi

 

 Mesa Plaza'daki Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Semineri Mesa Plaza'da  24 Kasım'da başladı. 2012 yılının son seminerine gelen kursiyerler önce kulübümüzü tanıyıp kendilerini tanıttıktan sonra Ruhi Maviengin'in eğitmenliği ile hemen  derslere  büyük bir arzu ile başladılar.

Seminerimize katılan kaptan adaylarımıza başarılar diliyoruz.

 
EKİM/2012 MEZUNLARI YEMEKTE BULUŞTULAR
16 Kasım 2012 Cuma

 

 

22 Eylül'de başlayan ve 19 Ekim'de sınava girip yüksek notlarla başarılı olan kaptanlarımız, belgelerini, bahriye şahadetnamelerini ve kulüp şapkalarını TPAO Lokalindeki 15.11.2012 tarihinde düzenlenen yemekte aldılar. Sınav birincilerine de başarı armağanlarının verildiğinde gecenin onur konuğu Emekli Tümamiral Abdullah Akgül idi. Gerek görev sırasında ve gerekse emekliliğinde kulübümüze ve üyelerimize her zaman  yardımcı olan Abdullah Akgül, bu yardımlarının devam edeceğini belirtti.

Yemekte, yeni kaptanlarımız Nisan/2013 ayı sonundaki tekne uygulamasına katılacaklarını ve seminer eğitmeni , kulüp başkanı Ruhi Maviengin'e teşekkürlerini belirttiler. Çok hoş bir ortamda devam eden yemek çekilen toplu resimlerle son buldu.

 
KASIM BAŞINDA UYGULAMAYA GİDEN KAPTANLARIMIZ DÖNDÜLER
8 Kasım 2012 Perşembe

 

Kasım ayının ilk haftasında Fethiye-Göcek yelken eğitimine katılan kaptanlarımız, pratik ve teorik bilgi ve tecrübelerini arttırarak Ankara'ya döndüler.  Toplam 3.5 günlük Veli Kaptanın nezaretinde uygulama yapan kaptanlarımız, çok şey öğrendiklerini ve çok zevkli geçen bu eğitimi Nisan-Mayıs aylarında tekrar yaparak, tek başlarına tekne kullanmak ve yaz tatilllerini bundan böyle aile veya arkadaşlarıyla beraber teknede geçirmek istediklerini  belirttiler

 
18 EKİM'DE SINAVA GİREN KAPTAN ADAYLARI, SINAVI KAZANARAK KAPTAN OLDULAR
20 Ekim 2012 Cumartesi

 

22 Eylül'de başlayan seminere katılan ve16 Ekim'de tekrar yapılarak bilgilerini pekiştiren semineristlerimiz 18 Ekim'de Ulaştırma Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünde yapılan sınavda çok yüksek notlar alarak Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü olmaya hak kazandılar.

Sınavda büyük başarı göstereren yeni  kaptanlarımızı kutluyoruz.

 
ANSE AVM'DEKİ SEMİNERE 34 KİŞİ KATILDI
26 Eylül 2012 Çarşamba

 

 

 

22 Eylül'de başlayan Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü seminerine katılanlar; ilk hafta 28 kişi olmasına karşın ertesi hafta 6 kişi daha kayıt yaptırarak toplam 34 kişiye ulaştı. Sohbet ortamında geçen  derslerde katılımcılar eğitimden çok memnun olduklarını, görsel ve duysal olarak denizciliği teorik olarak çok rahat öğrendiklerini belirterek, Kasım ayı başında da bir uygulama yapılmasını arzuladıklarını belirtmeleri üzerine Dernek Yönetim Kurulu, Kasım ayı başında da 3.5 günlük devrelerle 2 periyodta yelken eğitimi yapmaya karar verdi. Bu eğitime katılmak isteyenlerin 15 Ekim'e kadar dernek yönetimine başvurmaları gerekmektedir.

 
19 MAYIS'TA MİNASERA'DAKİ EĞİTİM GÖREN TÜM KAPTAN ADAYLARI SINAVI KAZANDILAR
26 Haziran 2012 Salı

19 Mayıs'ta Minasera AVM'de başlayan AD ve KMT seminerine katılan tüm denizsever kaptan adayları 22 Haziran'daki sınavda yüksek not alarak Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü olmaya hak kazandılar.

Sınavda gösterdikleri yüksek performans nedeniyle bu kaptanlarımızı kutlarız.

 
26 NİSAN'DA SINAVA GİREN KAPTAN ADAYLARI, SINAVI KAZANARAK KAPTAN OLDULAR
28 Nisan 2012 Cumartesi

24 Mart'ta başlayan seminere katılan ve 24 Nisan'da da tekrar yapılarak bilgilerini pekiştiren semineristlerimiz 26 Nisan'da  Denizcilik Müsteşarlığındaki sınavda çok yüksek notlar alarak Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü olmaya hak kazandılar.

Sınavda büyük başarı göstereren yeni  kaptanlarımızı kutluyoruz.

 
2012 ÜYE AİDATLARININ ÖDENMESİ
4 Nisan 2012 Çarşamba

Değerli Üyelerimiz,

Yıllık 50 TL olan aidatını henüz ödeyememiş olan değerli üyelerimiz;

T.C. Ziraat Bankası Konutkent Şubesi nezdindeki Anadolu Denizcilik Kulübü' nün 1775 03140610-5011 nolu hesabına (IBAN  TR560001001775031406105011)yatırabilir, EFT/Havale yapabilirler.

Anadolu Denizcilik Kulübü
Yönetim Kurulu

 
1 MART'TA SINAVA GİREN KAPTAN ADAYLARININ TAMAMI SINAVI KAZANARAK KAPTAN OLDULAR
2 Mart 2012 Cuma

 

28 Ocak'ta başlayıp 19 Şubat'ta sona eren Armada AVM'ndeki seminere katılan kaptan adayları 1 Mart'taki sınavda yüksek puan alarak Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü olmaya hak kazandılar.

Yeni kaptanlarımızı  sınavda  gösterdikleri başarılardan dolayı kutlarız.

 

 
ANKARA'DAN VELİ KAPTAN GEÇTİ
12 Şubat 2012 Pazar

 

Geçtiğimiz hafta sonu Amerika'ya gidip Bahama Adalarında yelken yapacak olan Fethiye'deki kaptanımız Veli ŞAHİN, Ankara'daki işlerini yaparken Dernek Yöneticilerimizle de bir araya gelip eski günleri ve önümüzdeki eğitimlerle ilgili sohbet etti. 15 gün sonra döneceğini belirten Veli Kaptan, 2012 Nisan Ayından itibaren kaptan adaylarına eğitim verebilecek.

Her zaman Kulübümüzün yanında olan, Veli  Kaptana iyi yolculuk ve seyirler diliyoruz.

 
ARALIK AYINDAKİ SEMİNERE KATILAN DENİZSEVENLER KAPTANLIK BELGELERİNİ ALDILAR
7 Ocak 2012 Cumartesi

26Kasım-18 Aralık seminerine katılıp 30 Aralık'ta da sınava giren denizsevenler, sınavı kazanarak Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörlük belgelerini, TPAO Lokalinde 6 Ocak'ta düzenlenen mezuniyet yemeğinde aldılar.  Sınav birincilerine verilen ödül ve yemek sonrasında Kaptan  Cemil Bakan'ın da nefis bir şarkı ziyafeti, geceye ayrı bir renk kattı. Mevsim şartları nedeniyle yelken eğitimine çıkamayan kaptanlar Nisan/2012 sonunda 2 grup halinde tekne eğitimine çıkarak pratiklerini geliştirecekler.

 
DENİZSİZ KENTİN TEKNESİZ KAPTANLARI KAPTANLIK BELGELERİNİ ALDILAR
23 Aralık 2011 Cuma

 Denizsevenlerin buluştuğu Ankara’daki Denizcilik Kulüplerinden Anadolu Denizcilik Kulübü’nün (ADK)düzenlemiş olduğu 4 haftalık seminer ve 3 günlük uygulama eğitimi  sonunda girdileri sınavı başararak Amatör Denizci Belgesi almaya hak kazanan 38 kişi  Yat Kaptanı oldu. Başarılarını TPAO Sosyal Tesislerinde bir yemekle kutlayan kaptanlar hem belgelerini hem dereceye girenler ödüllerini aldılar, hem de Nisan ayında Fethiye’ye bir uygulama  eğitim gezisi daha yapmaya karar verdiler.
Kulüp Başkanı Ruhi Maviengin, bir çok Ankaralı denizsevenlerin denizcilik seminerlerine katıldığını ve Amatör  Kaptanların hızla arttığını belirterek: bu gün Türkiye’de en fazla Amatör Kaptan Ankara’da bulunmaktadır dedi.
Ocak ayı ortalarında da yeniden Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Deniz Telsiz Operatörlüğü  semineri yapacaklarını belirten Ruhi Maviengin, tüm Ankara’lı denizsevenleri seminere davet ediyor. Seminere katılmak  için anadoludenizcilik@gmail.com adresine bir e-posta atmak yeterli.

 
24 EYLÜL'DEKİ SEMİNERE KATILANLARIN HEPSİ SINAVI KAZANDILAR
28 Kasım 2011 Pazartesi

24 Eylül'de amatör denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü seminerine katılanların çokluğu nedeniyle Denizcilik Müsteşarlığında  2 grup olarak yapılan sınava katılan tüm denizsevenler, sınavı kazanarak Amatör Denizci ve  KMT Operatörü oldular.

Seminer sırasında Fethiye'de uygulama gezisine katılanlar ve bu geziye katılamayanlar, ilk fırsatta aldıkları belgenin hakkını vermek için 2012 yılının baharında toplu bir yelken seyri uygulaması yapmaya karar verdiler.

Sınavı kazananlara, Aralık ayı ortasında düzenlenecek bir yemekle belge ve sertifikaları verilecek.

Sınavı kazanan tüm arkadaşları kutluyoruz.

 
24 EYLÜL'DEKİ SEMİNERE İLGİ VE KATILIM ÇOK BÜYÜK OLDU
17 Ekim 2011 Pazartesi

24 Eylülde başlayan Yat Kaptanlığı (Amatör Denizci) ve Kısa MesafeTelsiz Operatörlüğü semineri 32 üyenin iştiraki ile yapılıyor. Seminer sırasında 5 kişilik 2 grup Fethiye'de 18 - 24 Ekim 'de uygulamalı yelken seyri için Fethiye'ye gitti. Bu hafta sonunda bitecek olan seminere katılanlar şimdiden imtihan hazırlıklarına başladı.

 
MAYIS AYINDA SEMİNERE KATILANLARIN HEPSİ SINAVI KAZANDILAR
11 Temmuz 2011 Pazartesi

Mayıs ayındaki seminere katılanlar, 1 Temmuz'daki Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü sınavını kazanarak Amatör Denizci ve KMT operatörü olmaya hak kazanmışlardır. Kendilerini tebrik ederiz 

 
ANKARA'da 21-25 NİSANDA BOATSHOW AÇILIYOR - 12 Nisan 2010 Pazartesi
12 Nisan 2010 Pazartesi
Sevgili Denizsevenler,

Ankara'da ilk olarak bir bot fuarı açılyor. Buna ilişkin olarak CNR Fuarcılıkın duyurusu aşağıda olup, kulübümüzünde yer alacağı bu fuara gelmenizi bekliyoruz.

Fuarda görüşmek üzere,

ADK. 

ANKARA’DA DENİZ HAVASI!

Dünyanın karada yapılan en büyük ikinci fuarı Avrasya Boat Show’un ardından Ankara Boat Show Deniz Araçları ve Aksesuarları Fuarı, CNR Fuarcılık organizasyonu ile 21 – 25 Nisan 2010 tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde tüm Ankaralılarla buluşmaya hazırlanıyor.


Yapılamaz deneni yapma zamanı!

Denize kıyısı olmayan bir Anadolu kentinde, ilk kez gerçekleştirilecek olan bir organizasyonla CNR bir ilke daha imza atıyor.

Nisan ayında başta başkentliler olmak üzere tüm deniz tutkunları ile buluşuyor.

Açık ve kapalı olmak üzere toplam 15,000 m² alanda düzenlenecek Ankara Boat Show için Atatürk Kültür Merkezi’nde devasa modern bir çadır kuruluyor. Sektörün önde gelen firmalarının katılacağı fuar 5 gün boyunca başkentlilerin ilgi odağı olacak


Gemileri karadan yürütüyoruz!

500’ün üzerinde markanın yer alacağı Ankara Boat Show, CNR Ekspo Fuarcılık A.Ş. tarafından Deniz Endüstrisini Geliştirme ve Destekleme Derneği DENTUR desteğinde düzenlenecek. Denizcilik Müsteşarlığı, kuvvet komutanlıkları ve pek çok yelken kulübünün de Ankara’da olması fuarın bölgedeki önemini daha da artırıyor.

<

 
ÜYE AİDATLARININ ÖDENMESİ
19 Ocak 2010 Salı

Değerli Üyelerimiz,

Yıllık 50 TL olan aidatını ödeyememiş olan değerli üyelerimiz;

T.C. Ziraat Bankası Konutkent Şubesi nezdindeki Anadolu Denizcilik Kulübü nün (Banka kodu 1775) 3140610-5011 nolu hesabına (IBAN  TR560001001775031406105011)yatırabilir, EFT/Havale yapabilirler.

Anadolu Denizcilik Kulübü
Yönetim Kurulu

 
ESKİ BELGELER YENİLENİYOR
2 Kasım 2009 Pazartesi

Amatör Denizcilik Federasyonu tarafından yapılan sınavlardan önce,  Denizcilik Müsteşarlığı ve Liman  Başkanlıklarınca yapılan sınavlarla, Amatör Denizci ve Kısa Mesafeli Telsiz Belgesi almış olan tüm eski kaptanlarımız; fotograf,  nüfus fotokopisi , eski belgeleri ve 40.- TL  harç parası ile derneğimize müracaatlarında belgeleri tarafımızdan ADF ve Denizcilik Müsteşarlığına yenilettirilecektir.

 
ÇANKAYA BELEDİYESİNİN SONSUZ KATKILARIYLA ADB ve KMT SEMİNERLERİ
29 Haziran 2009 Pazartesi

Anadolu Denizcilik Kulübüne olan maddi manevi desteğinden dolayı Çankaya Belediye Başkanımız Sayın Bülent TANIK bey ile TODAM Başkanımız Dr. Soner KUTLAR bey'e sonsuz şükranlarımızı sunarız.

ADB ve KMT seminerlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız

 
Online ADB ve KMT Deneme Sınavları
18 Eylül 2008 Perşembe

Amatör denizci (ADB) ve Kısa mesafe Telsiz  belgesi (KMT) almak için sınavlara girecek adaylara yardımcı olmak için hazırlanan online Deneme Sınavlarını görmek için lütfen tıklayınız...

 
Denizde İnternet - 22/11/2007
18 Eylül 2008 Perşembe

Kulübümüzün İcra Kurulu Üyesi sayın Yük.Müh. Ahmet ORAL'ın Denizde internet konulu uluslararası platformda yayınlanan makalesini okumak için lütfen tıklayınız...

 
Özel Tekne Belgesi - 21/04/2006
10 Eylül 2008 Çarşamba

Özel Tekne Belgesi düzenlenmesine başlanmıştır.

 duyurunun devamı ...

 
 
© 1991-2021 ADK.org.tr   |  Tasarım & Barındırma: FNT Hosting