ADK.org.tr

..::  Kulübümüz » Üyelik  ::..
 Yeni Üye Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatlar Simge Durumuna Getir 

 

Değerli Üyemiz,

Anadolu Denizcilik Kulübünün 15 ŞUBAT 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda alınan karar ve Tüzükte yapılan değişiklik sonucunda;

* ADK'ya Üye olacaklardan bir defaya mahsus olmak üzere 25 YTL, 
* Mevcut üyelerimizin ödeyeceği Yıllık Üye Aidatı ise 50 YTL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu ücretleri ;
* ADK merkezinde düzenlenecek Makbuz karşılığında elden ödeyebilir,
* Anadolu Denizcilik Kulübünün T.C. Ziraat Bankası Konutkent Şubesi (Sube Kod numarası 1755) nezdinde bulunan
3140610-5011 no.lu hesaba yatırabilir/Havale edebilir / EFT (IBAN  TR560001001775031406105011)  yapabilirsiniz.

2012 yılında sizlerle görüşmek ve bir arada olma dileğimizle aidat ödentilerini yapmanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla.

Anadolu Denizcilik Kulübü
Yönetim Kurulu

 

ANADOLU DENİZCİLİK KULÜBÜ DERNEGİ TÜZÜĞÜ
(06-053-114)
MADDE 1. DERNEGİN ADI
 
Derneğin adı "Anadolu Denizcilik Kulübü Derneği" dir. kısaltıImış adı ise ADK'dır. ADK Derneğinin merkezi Ankara'dır. ADK Derneği şubeler açabilir.
 
MADDE 2. ADK'NlN KURULUŞ AMAÇLARl VE FAALİYETLERİ
 
Denizciliği (Nehir, göl ve denizler, su vasıtaları ve donanımları, yatçılık ve su sporları) seven, bunlardan azami yararlanmasını bilen, tabiat ve çevre dostu, amatör su sporları düşkünü kişilerin sayılarının artırılması, özetle Türk denizciliğinin geliştirilmesi ülküsü doğrultusunda
 
a) Denizciliğin öğretilmesi ve sevdirilmesi için çekici bir ortam yaratmak,
 
B) Su kıyılarında tabiat dostu su sporları egitim merkezleri ve zincirini oluşturmak.
 
C) Bu tür eğitim merkezlerinde tabii hayatı bozmayan ve su sporlarının gerektirdiği emniyetli ve sağlıklı tesisler, marinalar, kayıkhane, iskele ve çekek yerleri kurmak; buralarda çeşitli türleri içeren standart tekne parkları oluşturmak,
 
D) Denizcilik. su sporları, denİz izeiliği, çevre gibi konularda seminerler, kurslar ve okullar açmak; değişik yaş guruplarındaki insanları yüzme, daIma, gemicilik, kürek çekme, yelkenli ve motorlu tekne kullanma, VHF deniz telsizi kullanma, ilk yardım, yat hizmetleri ve çevre koruma gibi konularda, bilgili ve tecrübeli uzman ve kaptanlar nezaretinde eğitmek,
 
E) Çeşitli su sporları dallarında sporcu ve yarışmacı yetiştirmek, yarışmalara katılmak, kamp yarışmalar ve sportif şenlikler düzenlemek,
 
F)Su sporlarına, gemicilik, marinacılık ye yatcılığa dönük dünyadaki çağdaş yöntemleri, teknik ve teknoİojileri izlemek ve yaymak,
 
G)Tekne ve donanımları, marina, kayıklane ve iskelelerle ilgili yatırım ve işler yapmak, yaptırmak.
 
H)Su sporları faaliyetlerini kısıtlayıcı ve tehlikeye düşürücü gelişmeleri(toprak erezyonu, su ve çevre kirliliği, saz ve çamurlaşma, vs) araştırmak ve izlemek, bunlarla ilgili mücalede etkili tedbirler almak ve aldırmak,
 
I)Eğitim ve sportif amaçlı turlar ve geziler düzenlemek,
 
J)Amatör denizciliğin ve gemiciliğin gelişmesi için toplumumuza uygun ve ekonomik olan model ve düzenlemeleri araştırmak ve geliştirmek,
 
K)Yukarıdaki konular ve ilgili alanlarda üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerle, yurt içindeki ve yurt dışındaki denizcilik kuruluşları, spor, yelken ve yat kulüpleriyle, birlik ve federasyonlarla işbirliği yapmak, üye olmak,
 
L)Tüm bu faaliyetleri verimli ve üretken olarak yürütmek için gerekli olan çalışma ve gelir getirici yöntemleri geliştirmek ve yürütmek (hizmet satınalmak; tesis, arazi, tekne, cihaz, araç-gereç ve tüm menkul ve gayri menkulleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, devretrnek, vb),
 
M) Derneğin amacına uygun diğer faaliyetleri yapmak ve yürütmek.
 
MADDE 3. DERNEGİN KURUCULARI
 
Derneğin ilk kurucuları hepsi TC uyruklu aşağıda kimlikleri yazılı kişilerdir:
 
 


 
Baba/ Ana
D.Yeri
Nüfusa
 
Öğrenim --l
Adı Soyadı
Adı
ve Tarihi
kayıt yeri
Cinsiyeti
Durumu
Esen Faruk
ÖZSAN
Muhlis
Türkan
ÇİNE
1943
Şebinkarahisar
Erkek
Yüksek
Mustafa KETEN
S.Mehmet
Raziye
KONYA
1946
Konya
Erkek
Yüksek
 
 
 
 
Mümtaz TURF AN
Ali Osman
ANKARA
Erzincan
Erkek
Yüksek
 
Şadiye
1950
 
 
 
Mehmet
Salim
ANKARA
Yenimahalle
Erkek
Yüksek
GEDİKÖZER
Fatma
1949
 
 
 
Celal Ferdi
Tohan
İŞTANBUL
İstanbul
Erkek
Yüksek
GÖKÇAY
Fatma Rezzan
1949
Fatih
 
 
Ayhan BOZKURT
Ahmet
ÇAMLIDERE
ANKARA
Erkek
Yüksek
 
Şerife
1947
Çankaya
 
 
İbrahim Sönmez
Bekir
BARTIN
Bartın
Erkek
Yüksek
ÇETİNKAYA
Rukiye
1947
 
 
 
İsmail Atalay
Arif
BALIKESİR
Balıkesir
Erkek
Yüksek
ÖZELGEN
Zarife
1943
 
 
 
Nuh ACAR
Şükrü
RAVLIKIZI Gl
Çubuk
Erkek
Yüksek
 
Seyide
1951
 
 
 
Ufuk Kemal
GÜLSOY
Abdullah
Hayriye
GÜRÜN
1956
Çankaya
Erkek
Yüksek
 
Kenan AÇIKALIN
M.Hulusi
TAVA S
İçel
Erkek
Yüksek
 
Semiha
1944
 
 
 
Nebibe İNCEİŞÇİ
Hasan
ANKARA
Altındağ
Kadın
Yüksek
 
Satı
1957
 
 
 
Mülazım YILDIRIM
Hacı  
Ulviye
DEVECİ
1947
Haymana
Erkek
Yüksek

 
 
 
MADDE 4. ÜYELİK TÜRLERİ
 
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.
 
MADDE 5. ÜYELİK ŞARTLARI
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes derneğe üyelik için başvurabilir. Üyeliklere başvuru dernekçe hazırlanmış "üye giriş formu;'nu doldurmak ve burada referans ( Yönetim Kurulu Üyesi veya kıdemli iki üye) göstermek suretiyle olur. Üyeliğe kabul, "Üye Kabul Komisyonu"nun tavsiyesi ve Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleşir. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde "üyeliğe kabul veya isteğin reddi" şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurur. Dernekler Kanununda gösterilen kamu görevlilerinin üyeliğe kabulü için, ilgili merciden izin almış olmaları şartı aranır.
MADDE 6.  ÜYELİK HAKLARI
Hiç kimse derneğe üye olmaya veya demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa yazılı dilekçe ile yapılır. Demek l üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.
MADDE 7.  DERNEKTEN ÇIKARILMA
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, demekten yetki alm;ıksızın derneği vecibe altına sokanlar, Derneğe ve üyelerine zarar verenler, Demek Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunanlar, Yönetim Kurulunca Disiplin Kuruluna sevk edilirler; buradan gelecek rapor doğrultusunda ve Yönetim Kurulu kararı ile dernekten çıkarılırlar. Üye olma şartlarını kaybetmiş olanlar Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Yüklendiği aidatı vaat ettiği dönemler içinde ve haklı bir neden olmaksızın ödemeyen üyeye önce yazılı bir hatırlatma yapılır. Yazıya rağmen verilen mehil içinde birikmiş aidatını vermeyen üyenin üyeliğine yine Yönetim Kurulu kararı ile son verilir ve üye kayıt defterinden kaydı silinir. Demekten çıkanlar veya çıkarılanlar, demek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.
MADDE 8. DERNEĞİN ORGANLARI
Derneğin resmi organları şunlardır:
a)       Genel Kurul
b)       Yönetim kuruılı
c)       Denetleme kurulu
d)       Disiplin Kurulu
MADDE 9. GENEL KURUL
 
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.
Genel kurul;
ı-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Subat ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile. bildirilrnek suretiyle toplanır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ayiçinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
MADDE 10. GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ
 
Genel kurulı katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun; tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kqdar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gızli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise acık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 
MADDE 11. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Genel Kurul derneği en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda: gösterilmiştir:
a) Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile demek ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararlan almak,
b) Çalışma dönemi, çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,
c) Çalışma dönemi Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulu asli ve yedek üyelerini gizli veya açık oyla seçmek,
d) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma bildirgesi ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini, Denetim Kurulu raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek,
e) Ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
f) Demek üyeliğinden çıkarılan kişilerin, Yönetim Kurulu yaptırımına öngörülen süre içinde yaptıkları itirazlar konusunda son karara varmak,
g) Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması, rehin edilmesi ve kiralanması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
i) Derneğin ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,
j)Demek amaçlarına yönelik, gerekli diğer konularda karar veımek.
MADDE 12. YÖNETİM KURULU
Yönetim kurulu iki yıllık süre için seçilmiş 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler, boşalan asıl üyelerin yerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
MADDE 13. YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ
a) Yönetim kurulu seçimini izleyen yedi gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir başkan, iki başkan yardımcısı; bir genel sekreter ve bir sayman seçer.
b)Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
c) Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur
d) Yönetim Kurulu, demek başkanının çağrısı ve saptanan gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.
e) Mazeretsiz üç (3) kez Yönetim Kurulu toplantılanna katılmayan üyenin yönetim Kurulu üyeliği düşer ve yerine ilk yedek yönetim kurulu üyesi seçilir. Yönetim Kurulu üyeliği düşen ve yeni seçi'len üyeye bu durum 10 gün içerisinde yazı ile bildirilir.
MADDE 14. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, Genel Kurul karadarını uygulamak,
b)Derneği, dernek başkanı aracılığıyla temsil etmek; gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,                 
c)Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir-gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,
d) Demek amaçlarına aykırı davranan üyeleri Disiplin Kuruluna vermek ve bunlar hakkında gerekeni yapmak    
e) Derneğin işlerini yönetecek personel ve danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek.
f) Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,
g) Dernek amaç ve görevlerine yönelik, gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak. Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere alt kurullar (Yürütme ve Danışma Kurulu, Üye Kabul Kurulu, Şeref Kurulu, vs) oluşturmak; tüm kurul ve komisyonların çalışma usulleri hususunda iç tüzükler geliştirmek.
 
MADDE 15. DENETLEME KURULU
Denetleme Kurulu üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca iki yıl için seçilir. Bu kurul, dilediği zaman ve ortalamada üç ayı geçmeyen aralıklarla denetleme görevini yapar. Sonuçlar ve yorumlamalarını bir rapor halinde, tercihan bigisayar ortamında hazırlayarak Yönetim Kuruluna, toplandığında da Genel Kurula sunar. Görev ve yetkileri dernekler yasasındaki gibidir.
MADDE 16. DİSİPLİN KURULU
Disiplin Kurulu üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden- oluşur. Genel Kurulca iki yil için seçilir. Derneğe ve üyelere zarar verenler, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, dernek amaçları ve tüzüğüne aykırı davrananlar, demekten yetki almaksızın derneği vecibe altına sokanlar Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna sevk ediljrler. Disiplin Kurulu bu tür üyelerin durumunu görüşerek hazırladığı raporu en geç on) gün içerisinde Yönetim Kuruluna sunar. Bu rapor doğrultusunda ve Yönetim Kurulu kararı ile böyle bir üyenin demekle ilişkisi kesilir.Bu şekilde üyelikten çıkarılan üyelerin itirazları halinde, Disiplin Kurulu Genel Kurula bilgi verir.
MADDE 17. ORGANLARA SEÇİLENLERİN iDAREYE BİLDIRİLMESİ
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen bir ay içerisinde, Yönetim Kurulu başkanı tarafından Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulları ile, derneğin varsa diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri, demek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir,
                                                                                                      MADDE 18. DERNEĞİN GELİRLERİ ,
1)   Giriş Aidatı: Derneğe üyelik başvurusu yapan kişiden bir kereye özgü bağış olarak alınan bir paradır.
Giriş aidatı 25.- (Yirmibeş) Tl.dir.
2) Üye Aidatı: Her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilenler için ödenmesi öngörülen tutardır. Üyelik aidatı yıllık 50 TL (Elli TL) o\arak ödenir. Giriş Aidatı ve Üye Aidatı günün koşullarına göre her Genel Kurulda güncelleştirilir.
3)   Diğer bağış ve gelirler,
4) Derneğin kuracağı veya kiralayacağı işletme ve tesislerden(lokal, marina, çekek, vs), yürüteceği hizmet ve projelerden (tekne kiralama, işletme ve bakımı; donanım, cihaz, araç-gereç, malzeme ve yayın temini, vs) elde edilen gelirler,
5) Dernekçe yapılan eğitim faaliyetleri, kurslar, kamplar ve gezilerden elde edilen gelirler,
7) Derneğin taşınır ve taşınmaz demirbaşlarını kiraya vererek mal varlığından elde edeceği gelirler.
 
MADDE 19. TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER                                                   
 
Dernek, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.
 
 
MADDE 20. GELİR VE GİDERLERDE USÜL
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneğı bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hÜkümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, Kurum veYetkili kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK 15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- ll'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlard~ Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespjt edilit. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19'da örneği bulunan) "Yetki Belgesi" dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
 
MADDE 21. TÜZÜK DEGİŞİKLİGİ
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabjlmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki      katından az olamaz Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 
MADDE 22. DERNEGİN FESHİ
Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Tüzüğe göre Genel kurulca fesih kararı verebilmesi için, Genel Kuruia katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Genel Kurulca fesih kararı verilmesi halinde üç kişilik tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir. Fesih halinde derneğin mal varlığı, kuruluş amacına uygun vakıf veya derneklere devredilir.
MADDE 23. ŞUBELER AÇMAK
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği'nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki-amirliğine verir.
MADDE 24. ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu demek iç örgütüdür.
MADDE 25. ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu'dur.
Genel kurul şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube'de de uygulanır.
 
MADDE 26. ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ
 
Şubeler, Genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Aralık ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10'dan fazla veya toplam üye sayısı 20' den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez , yönetim veya    denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
 
MADDE 27. BORÇLANMA
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakda yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
MADDE 28. İÇ DENETİM
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 
MADDE 29. ULUSLAR ARASI KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ
Aynı amaçla kurulmuş uluslararası derneklerle 5253 sayılı dernekler yasası uyarınca işbirliği yapılır
 
MADDE 30.
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 
 
 


H. Ruhi MAVİENGİN
Abdullah AKGÜL
Mehmet GEDİKÖZER
Yön. Krl.Bşk
Yön.Krl. Bşk.Yrd.
Muhasip Üye
Cemil BAKAN
Duygu TANER
 
Üye
Üye
 

 
 

 

 

 

  

 ADK'ya Üyelik Simge Durumuna Getir 


Anadolu Denizcilik Kulübü'ne üye olmak, düzenlediği faaliyetlere katılabilmek için aşağıda görmüş olduğunuz bağlantıları tıklayınız. Word belgesi bilgisayara kayıt edilecektir. Belgenin yazıcıdan çıktısını alınız, gerekli yerleri doldurduktan sonra imzalayarak tarattıktan sonra anadoludenizcilik@gmail.com adresine gönderiniz.

Kulüp Üyeliği
 

  • Form-1 : Kulüp üyeliği için gerekli form.

Gezi ve Mavi Yolculuklara Katılım
 

  • Form-2 : Gezilere katılmak için gerekli form.

Uygulama Seminerlerine Katılım
 

  • Form-1 : Uygulama seminerlerine katılmak için gerekli form.

Aidat Ödemeleri

  • Anadolu Denizcilik Kulübü ANKARA, Ziraat Bankası, Konutkent Şubesi, Hesap No.1775-3140610-5011
     
  

 
 
© 1991-2021 ADK.org.tr   |  Tasarım & Barındırma: FNT Hosting